אאא

הדרמה בסאדיגורה: לאחר מכתבם החריף של דייני ביה"ד של הגר"נ קרליץ נגד המתנגדים לקיום הצוואה בסאדיגורה ככתבה וכלשונה, מודיע הגאון הרב בנימין אטיאס, ראב"ד בית הדין הרבני בפתח תקוה על סגירת תיק הצוואה שהופקדה אצלו על ידי הרבי זצ"ל, וזאת לאחר שצד הרבנית והבן הבכור הודיעו כי הם מסרבים להכיר בסמכות בית הדין.

משמעות ההודעה הדרמטית של בית הדין היא כי בני המשפחה המתנגדים לצוואה יוכרו כמסרבים לבית דין, וכי הצוואה שהופקדה על ידי הרבי זצ"ל בבית הדין, מתוך רצון לתת לה תוקף הלכתי על פי דין תורה, תתגלגל לדיון בערכאות בבית משפט לענייני משפחה, דבר שגורר זעם רב בחסידות סאדיגורה בה ביקשו לקיים את הצוואה על פי דין תורה.

התיק נפתח בפני בית הדין בפתח תקווה לאחר שהאדמו"ר זצוק"ל הופיע בתאריך י"ח טבת תש"פ בפני בית הדין, חתם על הצוואה בשנית, ואף קיבל קנין בפני עדים. לאחר מכן אישר ביה"ד בהחלטה את הצוואה שצורפה ב-4 עמודים כצוואה מחיים.

לכן, ביקשו בסאדיגורה, המיוצגים על ידי הטוען הרבני זאב פרנקל, "לקבל צו קיום צוואה כדין וכחוק, בכדי לצאת לדרך כפי רצון האדמו"ר זצוק"ל".

 טיש זאת חנוכה בחצה"ק סאדיגוה (צילום: באדיבות המצלם)

בדרך כלל, אין אפשרות לפתוח תיק כזה אלא אם חתמו כל היורשים לפי דין ו/או לפי צוואה על קבלת סמכות בית הדין, אך הפעם, בשל העובדה שהאדמו"ר הקודם הופיע בעצמו בפני בית הדין עם צוואתו, הוחלט לפתוח את התיק ואז לבקש מהצדדים שיודיעו אם הם מכירים בסמכות בית הדין לעסוק בתיק.

בתגובה, ענה עו"ד משה ליפל, המייצג את הרבנית והאדמו"ר בירושלים כי "לא ניתן לאשר את הצוואות שהופקדו בבית הדין ע"י האדמו"ר המנוח, שכן הן בחלקן סותרות בינן לבין עצמן, ובחלקן סותרות דברים ברורים ששמעה ממנו זצוק"ל, וכך שמעו אחרים, בעניין הנהגת חצר הקודש סאדיגורה, הן לפני כתיבת והפקדת הצוואה, וכמה וכמה פעמים לאחר כתיבת הצוואות והפקדתן".

ליפל הוסיף וכתב נגד הצוואה ונגד האדמו"ר מסאדיגורה, וטען כי בצוואה יש כשלים, וכי "מקווים ומייחלים כי המבקש יתעשת ויבין כי ככל שיעסוק ביקרא דחיי, כך יזכה במהרה לכוון ולעסוק אף ביקרא דשכבי".

בתגובה ענה הטוען הרבני המייצג את סאדיגורה במכתב חריף: "מצער מאד, כי חלף קבלת סמכות כיהודים חרדים – בהכרזה ללא כחל ושרק שאנו דנים בדין תורה, ורק אח"כ מגיעים לשלב הטיעונים של "שמוע בין אחיכם", בחרו המשיבים לפתוח תחילה בטענות, ורק ככל שיסכימו לעמדתם לגופם, רק אז יקנו את הסמכות לבית הדין. אתמהה ?? וכי זו דרכה של תורה ? וכי יכול מישהו לטעון "אני מקבל עלי דין תורה רק בתנאי שזה יתנהל ע"פ ציפיותי ורצוני?".

"גם אם סבור מישהו שישנה או נעשתה בשלב כלשהו הסכמה תקיפה והילכתית הנוגדת את הצוואה, יתכבד נא ויעלה זאת בדי"ת, ולא כתנאי לדון בדי"ת שבין כך הוא מחוייב בו אליבא דהלכתא".

לסיום, דרש מהם לענות בצורה ברורה, כן או לא, האם הם מתכוונים לדון בדין תורה בפני בית הדין, ולא להתחמק על ידי האשמות אותם יש לברר אך ורק בדין תורה.

בית הדין קיבל עם עמדת חסידות סאדיגורה ושיגר מכתב לב"כ המתנגדים בו כתב כי "מבוקש תגובתכם לא יאוחר משבוע ימים בנוגע להסכמתכם לסמכות ביה"ד בכל הנוגע לפתיחת תיק בביה"ד הרבני לקיום צוואת המנוח זצ"ל". עוד הוסיפו והזהירו: "יובהר שבהעדר הסכמה מפורשת לסמכות ביה"ד כאמור לעיל, או בהעדר תגובה כנדרש, ביה"ד יראה את המשיבה (הרבנית המייצגת את הבנים המתנגדים לצוואה ובראשם הרב מרדכי שלום מירושלים) כמסרבת לסמכות ביה"ד הרבני לקיום צוואת המנוח זצ"ל שנחתמה והופקדה על ידו באופן אישי בבית דין זה".

בתגובה כתב עורך הדין המייצג את מתנגדי הצוואה כי הם לא מכירים בסמכות בית הדין הרבני, ולא יסכימו לקיום הדיון על הצוואה בפני בית הדין.

לכן, הוציא בית הדין את ההחלטה ולפיה לאור התנגדותם של חלק מהיורשים לדיון בבית הדין ומכיון והם מסרבים להכיר בסמכותם של הדיינים, ביה"ד נאלץ לסגור את כל התיקים הנוגעים לצוואת המנוח זצ"ל".

משמעות ההחלטה הדרמטית היא, כי התיק יתגלגל כעת לרשם הירושות, ואם גם שם יסרבו חלק מבני המשפחה המתנגדים לצוואה לכבד את הוראת האדמו"ר זצוק"ל, התיק יעבור ממילא לדיון בבית משפט, בערכאות במקום בדין תורה ובניגוד מוחלט לרצונו של הרבי זצ"ל.

כזכור, בצוואה כתב האדמו"ר זצ"ל: "הנני ממנה בזה את בני הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א, שיהא לאחר אריכות ימי ושנותי ממלא מקומי, שישב על כסאי, כממשיך האדמו"רות "אדמו"ר-מסאדיגורה" ויעמוד בראש אנשי שלומינו חסידי רוז'ין-סאדיגורה וינהיג אותם בכל העניינים כפי שהי' אתי-עמי, אליו יבואו במשאלותיהם והוא יעתיר בעדם לטוב להם, ואני בטוח בזכות אבותי ואבות אבותי הק' שתפילותיו תתקבלנה לרצון וברכותיו תפעלנה ישועות, ועצותיו תהיינה בחכמה בבינה ובדעת, כפי שידעתיו שהוא ראוי להיות איש על העדה, לחלות פני כל ולקבל כל אדם בסבר פנים יפות, עפ"י הדרך שהי' מקובל בבית אבותי ואבות אבותי הק' ובטוחני בעז"ה שימצא חן בעיני אלקים ואדם".

עוד נכתב בצוואה: "בני ממלא מקומי הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א בתוקף ההנהגה, יעמוד גם בראש כל המוסדות שבכל אתר ואתר, שנושאים את השם "סאדיגורה" או "רוזין-סאדיגורה", הן באר"י והן בחו"ל, ובכללם הת"תים, הישיבות קטנות וגדולות, כוללים, בתי מדרשות ובתי תפילה, הכל יהי' תחת פיקוחו, הנהגתו ומשמרתו, כולל כל ענייני המינויים במוסדות ובישיבות וכו', וזכותו לערוך שינויים כפי הבנתו, ואנ"ש יתייעצו עמו בכל ענין וענין ויקבלו את דעתו והכרעתו".