אאא

דף נג

*תודוס. *נר הבדלה.

א.     תודוס איש רומי 1. אמרינן שמותר לומר חטים אלו לפסח אבל בשר זה לפסח אסור וגדי מקולס אפילו בלא אמירה אסור, ומיהו תודוס הנהיג את בני רומי לאכול גדי מקולס. 2. חכמים אמרו לו אלמלא תודוס אתה גוזרנו עליך נידוי דנראה כמאכיל את ישראל קדשים בחוץ, ואתי כרבי יוסי דקאמר גבי האומר תמורת עולה ושלמים דאדם נתפס אף בגמר דבריו, או כר"ש שפוטר מי שמתנדב להביא מנחה מן השעורים ור"ש מוסיף שלא התנדב כדרך המתנדבין. 3. מוכחינן שתודוס היה גברא רבה ולא בעל אגרופין, דדרש שחמו"ע מסרו עצמן לכבשן האש דדרשו ק"ו מצפרדעין, ולר"י בר אבין היה מטיל מלאי לכיסן של ת"ח שנאמר בצל החכמה בצל הכסף.

ב.     דיני נר הבדלה 1. הטעם שמברכין על הנר במוצ"ש, לרבי אבא כיון שאוּר דידן נברא בע"ש אף שעלה במחשבה מע"ש, ולעולא כיון שהתחדש לו היתר להשתמש באש ולפי"ז יש לברך במוצאי יו"כ. 2. במוצ"ש מברך גם על אור היוצא מעצים ובמוצאי יו"כ דווקא על אור ששבת. 3. רבי מפזרן ואח"כ חזר וסידרן על הכוס להוציא את בני ביתו, ורבי חייא מכנסן.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    תודוס איש רומי (3)

ב.    דיני נר הבדלה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com