אאא

דף צט

*אבד פסחה. *פסחים שנתערבו. הדרן!

א.     חבורה שאבד פסחה 1. אמרו לאחד שישחוט והם שחטו, הוא אוכל משלו והם מהראשון, ובלא ידוע הוא אוכל משלו והם לא אוכלים ופטורין מפסח שני. 2. אמר להם שישחטו עליו, הם אוכלין משלהן והוא אוכל מהראשון, ובלא ידוע פטור. 3. אמר להן ואמרו לו, כולן אוכלים מהראשון, ובלא ידוע שניהם נשרפין. 4. לא אמרו כלל, כל אחד אוכל משלו ולא אחראין זה לזה, מכאן אמרו חכמים יפה שתיקה לחכמים וכ"ש לטפשים.

ב.     בהמות פסח שנתערבו 1. בשתי חבורות כל אחד מושך קרבן וכל חבורה לוקחת אדם אחד מהחבורה השניה והוא נמנה אצלם והם נמנים אצלו מספק. 2. וכן חמש חבורות של חמש בנ"א, שיש לכל חבורה אדם אחד בכל קרבן. 3. שני אנשים שנתערבו פסחיהן, כל אחד מושך קרבן וממנה עמו אחד מן השוק ונמנה אצלו, להו"א ש"מ דא"צ שישאר אחד מהחבורה הראשונה, ולמסקנא בעלמא בעינן מיהו הכא מי שנתמנה נחשב מבני החבורה הראשונה כיון שהיה רק אחד ועמד לצרף אחרים אצלו וכרבי יהודה דאין שוחטין את הפסח על היחיד.

הדרן עלך פרק תשיעי!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    חבורה שאבד פסחה (4)

ב.    בהמות פסח שנערבו (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com