אאא

דף קה

*הבדלי קידוש מהבדלה. *הברייתא במוצ"ש וש"מ.

א.     דיני קידוש והבדלה וההבדלים 1. אם אכל א"צ להפסיק ולקדש דשבת קבעה נפשה ובהבדלה אין מפסיקין אבל אין מתחילין ובשתיית יין ושיכר מפסיקין ופליגי במים אי מתחילין. 2. אם לא הבדיל במוצ"ש מבדיל ביום ראשון ולבני רבי חייא עד יום רביעי, וכן אם לא קידש בלילה יקדש ביום והא דלא אמרינן שיש ביום קדושה על הכוס משום דאי שכח לא קתני. 3. אף שכבוד יום קודם לכבוד לילה צריך לקדש בלילה דחביבה מצוה בשעתה בהכנסת היום דמראה חיבוב משא"כ בהבדלה. 4. הדין בטעם, לרב טעם אינו מקדש ופליגי בדין הבדלה, ובדעת שמואל לרב יוסף אסור בקידוש ובהבדלה ולרבה מבדיל ומקדש. 5. פליגי האם מקדשין ומבדילין על שיכר במקום שאינו חמר מדינה.

ב.     במוצ''ש מברך יין מאור ובשמים והבדלה, ואם יש לו רק כוס אחת מניחה לאחר המזון ואח"כ סודר את כל הברכות ומהא ברייתא שמעינן שמונה דברים 1. המבדיל בתפילה צריך להבדיל ג"כ על הכוס. 2. ברהמ"ז טעונה כוס. 3. כוס ברכה צריכה שיעור. 4. המברך צריך שיטעום, ופליגי אם כל שהוא או מלא לוגמא. 5. טעמו פגמו בכוס ולרב אשי זהו משום שצריך שיעור ויש שהקפידו אף בפגימת חצבא וחבית. 6. טעם מבדיל. 7. אומר שתי קדושות על כוס אחת. 8. אתי כב"ש דמאור ואח"כ בשמים ואליבא דרבי יהודה דמברך על המזון בתחילה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני קידוש והבדלה וההבדלים (5)

ב.    הברייתא בברהמ"ז והבדלה במוצ"ש ומאי ש"מ (8)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]