אאא

דף קט

*ארבע כוסות. *סוגית זוגות.

א.     דיני ארבע כוסות 1. נשים חייבות כיון שהיו באותו הנס, ופליגי האם השמחה אצל נשים בבשר ויין או בבגדים. 2. פליגי האם תינוקות חייבים בארבע כוסות או דנותנים להם קליות ואגוזים כדי שלא ישנו וישאלו ולכן חוטפים מצות בליל פסחים ור"ע אמר שהגיע עת לעמוד מביהמ"ד. 3. כל כוס צריך שיהא בה רביעית הלוג יין מזוג, והשיעור לפי אמה על אמה בגובה שלש אמות שזהו ארבעים סאה, ורביעית היא אצבעים על אצבעים ברום אצבעים וחצי וחומש אצבע. 4. שתה חי, יצא ידי חובת יין ולא י''ח חירות. 5. שתה בבת אחת לא יצא י''ח ד' כוסות. 6. השקה לבני ביתו אם שתה רובא יצא. 7. צריך שיהא טעם ומראה יין, שנאמר אל תרא יין כי יתאדם. 8. לא חיישינן לזוגות משום דהוי ליל שימורים, או כוס של ברכה לא מצטרף לרעה, או שהכוסות הם דרך חירות וכל אחת נחשבת בפני עצמה.

ב.     סוגית זוגות 1. אחרי אכילה או שתיה בזוגות איכא סכנה לשמש דלמא חליש ומיתרע, ואדם חשוב צריך לחוש אף בבית, וכן איכא סכנה ביוצא לדרך או הולך לישון או לבית הכסא. 2. ליכא זוגות בעשרה דתקנו עשרה כוסות בבית האבל, בשמונה דשלום לא מצטרף, ששה ויחונך, וארבעה וישמרך, וה"מ לענין מזיקין אבל לענין כשפים אפילו יותר משש עשרה יכול למות כההוא גברא דחבקיה לדיקלא. 3. יוסף שידא אמר בתרי קטלי ואף בשוגג, ובארבעה מזקי ודוקא במזיד. 4. אם שכח ויצא יחזיק את האגודל ויאמר אתם ואני הרי שלש ואילך עד שלא ישמע קול נוסף, והפוגע בנשים כשפניות יאמר לחש חרי חמימי בדיקולא. 5. במערבא לא הקפידו על זוגות ורב דימי הקפיד אפילו ברושמא דחביתא והחבית נשברה, והכלל שכל דקפיד קפדינן בהדיה אבל למיחש מיבעיא. 6. הל"מ דזוגות שייך בביצים קישואין אגוזין ודבר אחר, ומסתפקינן מהו וגזרינן בכולהו זוגי. 7. ליכא זוגות בדבר שגמרו בידי אדם כגון קערות וככרות, וכן אינו בחנות, נמלך, אורח ואשה. 8. אספרגוס מצטרף רק לטובה. 9. אם שכח כמה שתה פליגי אם ישתה דהוי נמלך או שלא ישתה דיתברר דקפיד. 10. מה שחשוב מצטרף עם הקל אבל לא איפכא, וכן לאחר השלחן לא מצטרף עם מה ששתה בשלחן. 11. מזוג מצטרף, ופליגי בקרירי וחמימי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני ארבע כוסות (8)

ב.    סוגית זוגות (11)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]