אאא

פרק ששי- שלשה עשר

דף טז

א.     מקום הארון 1. דיר העצים, והכהן סיפר או הקיש. 2. גנוז במקומו. 3. גלה לבבל עם צנצנת המן שמן המשחה מטה אהרן וארגז הדורון. והשברי לוחות פליגי אם היו בארון נפרד או לא.

ב.     שמן המשחה 1. בשמן לר''מ שלקו את העיקרין, ולר''י קודם שלק במים והעבירן. 2. מושחין כה''ג אף בן כה''ג, ומלך בתחילה, או מפני המחלוקת כגון שלמה יואש יהואחז ויהוא, ולמסקנא היו באפרסמון. 3. הנמשח בפך מלכותו עוברת ובקרן מתקיימת, מושחין ע''ג המעיין, ואסור לכהנים להיות מלכים.

ג.      מדות הארון 1. לר''מ דאמת כלים ו' טפחים, ט''ו טפחים והס''ת בפנים. 2. לר''י ה' טפחים, הארון י''ב ומחצה, והס''ת בצד על מדף.

ד.     הארון והלוחות 1. צפוי זהב, פליגי אי עשו ג' תיבות ופנימי מעץ, או דציפה את העץ. 2. מס' הדברות על כל לוח, חמשה, עשרה, עשרים, ארבעים, ונאמר ממולאים בתרשיש.

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com