אאא

דף י

*ביהמ"ק ראשון ושני. *מזוזת פרהדרין.

א.     בית המקדש הראשון והשני 1. לשכת הכה''ג נקראת לשכת פרהדרין כיון שכל שנה הכה''ג התחלפו כמו פקידי המלך, וכדאשכחן לשון זו גבי הפקידים שחבטו את הנחתומין ולכן פטרו אותם מלהפריש מעשר שני. 2. יראת ה' תוסיף ימים זה ביהמ''ק הראשון שעמד ארבע מאות ועשר שנים ושמשו בו י''ב כה''ג, ושנות רשעים תקצורנה זה בית שני שעמד ארבע מאות ועשרים שנה ושמשו בו יותר משלש מאות כהנים, צא מהם ארבעים שנה של שמעון הצדיק, שמונים ליוחנן כה''ג, עשר רבי ישמעאל בן פאבי וי''א ר''א בן חרסום, יוצא שכל אחד לא הוציא שנתו. 3. סיבות החורבן: במשכן שילה היה גילוי עריות בשיהוי הקינים ובזיון קדשים בלקיחת הבשר, בית ראשון היה ע''ז שקצר המצע מהשתרע גילוי עריות של בנות ציון ושפיכות דמים של מנשה ולכן היו בו שלשה גזירות, ובית שני אף שהיה בו תורה ומצוות וגמ''ח נחרב בגלל שנאת חנם ששקולה כנגד ע''ז ג''ע וש''ד. 4. ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם משא''כ אחרונים, ואף שהאחרונים עוסקים בתורה למרות שעבוד המלכיות הבירה חזרה לראשונים ולא לאחרונים. 5. לר''ל אם כל בני בבל היו עולים לא''י בזמן עזרא כחומה היתה שורה השכינה כמו כסף שאין הרקב שולט בו אבל בגלל שעלו מעט כמו דלת נמשלו כארז ומשתמשים רק בבת קול, ורבי יוחנן פליג דס''ל שהשכינה שורה רק באהלי שם אבל הפרסיים באו מתירס בן יפת. 6. לרבי עתידה רומי שתפול ביד פרס שעצת ה' על אדום שיסחבום צעירי הצאן וזה פרס שהוא הקטן להו''א זהו האיל בדניאל ולמסקנא הוא הצעיר שבבני יפת, ולר''י בר אילעאי בק''ו שאם מקדש ראשון שבנאוהו בני שם והחריבוהו הכשדים נפלו ביד הפרסים ק''ו מקדש שני שבנאוהו הפרסיים והחריבוהו הרומאים שיפלו ביד הפרסים, ולרב עתידה פרס שתפול ביד רומי וגזירת מלך היא שיפלו הבונים ביד הסותרים או כיון שגם הם סתרו בתי כנסת.

ב.     כל הלשכות שבמקדש לא היה להם מזוזה מלבד לשכת פרהדרין, והטעם לחכמים כיון שהיה בה בית דירה לכה''ג ולרבי יהודה גזירה היתה. ומפרשינן מ''ט דר''י 1. בית שאינו עשוי לחורף ולקיץ אינו בית, ונקרא בית החורף אבל לא בית סתמא, וקשיא דסוכת החג בחג ר''י מחייב בעירוב ומזוזה וכן במעשר דלא שייך לחייב בו מדרבנן. 2. לאביי לכו''ע בשבעת ימי הפרישה חייבת במזוזה ופליגי בשאר ימות השנה דרבנן גזרי, ודחינן דרבנן פטרי בחג הסוכות עצמו. 3. לרבא בשאר ימות השנה לכו''ע פטור ממזוזה ופליגי בשבעת הימים, בסוכה ר''י מחייב לטעמיה דירת קבע בעינן, ובלשכה פוטר דקסבר דירה בעל כרחו אינה דירה ותקנו רק מדרבנן שלא יאמרו כה''ג חבוש בבית האסורין ואף מחייב בשער ניקנור.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    בית המקדש הראשון והשני (6)

ב.    המח' מדוע היתה מזוזה בלשכת פרהדרין ומ''ט דר''י (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com