אאא

דף כו                                                             

*כמה כהנים לקרבן.  

א.     כמה כהנים נצרכו לקרבן אחד 1. כבש התמיד קרב בתשעה כהנים דילפינן שיש ששה כהנים בדבר שנאמר בו עצים אש ומזבח דהיינו טלה, וזהו ראש ורגל, ושתי ידים, עוקץ ורגל, חזה וגרה שתי דפנות וקרביים, ובנוסף איכא סולת חביתין ויין. 2. תמיד של בין הערבים הקריבו אחד עשר כהנים, דאיכא שני גזירי עצים דילפינן שנאמר ובער וערכו. 3. בשבת ג''כ באחד עשר דאיכא שני בזיכי לבונה. 4. בסוכות בשחר איכא עשרה משום צלוחית של ניסוך המים והיה בבוקר כדאשכחן שרגמוהו באתרוגיהן, ובשבת של סוכות היה י''ב דנוספו על התשעה שני בזיכין וניסוך המים, וכך בפיס השני זכו ששה עשר כהנים. 5. איל קרב באחד עשר, הבשר בחמשה והקרבים הסלת והיין בשנים שנים. 6. פר קרב בעשרים וארבעה ובו הקרבים הסלת והיין בשלשה שלשה. 7. המ' בקרבנות צבור אבל בקרבן יחיד אף כהן אחד יכול להקריב את כולו לבדו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

כמה כהנים נצרכו לקרבן אחד (7)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]