אאא

דף כז                                                            

*מיתה לזר שסידר

חיוב מיתה בזר לל''ק על סידור המערכה ולל''ב על סידור שני גזירי עצים, והקושיות 1. אין לומר בזר שסידר את המערכה חייב מיתה, דאין לפסול בזר לל''ק עבודה שכשירה בלילה ואמרינן דאיברים ופדרים סוף עבודה דיממא ותרומת הדשן תחילת עבודה דיממא, ולל''ב משום עבודה שיש אחריה עבודה. 2. סידור שני גזירי עצים צריכה פייס כיון שזר חייב מיתה ובנוסף לל''ק שהיא עבודת יום ולל''ב שהיא עבודה תמה, והא דבעי פייס באיברים ופדרים משום סוף עבודה דיממא ובתרומת הדשן משום מעשה שהיה, ובשחיטה שכשירה בזר כיון שהיא תחילת עבודה. 3. מפני מה אמר צאו וראו אם הגיע זמן התמיד ולא קאמר זמן שני גזירי עצים, ותירץ כיון דאית ליה תקנתא לא קתני.

הדרן עלך פרק שני!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

המח' בחיוב מיתה בזר שעבד והקושיות (3) 

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]