אאא

דף כט

*האור ומעלתו. *אברהם אבינו.

א.     אברהם אבינו 1. התפלל מנחה כאשר הכתלים משחירים, ומקשי וכי גמרינן מאברהם ודחי דילפינן מיניה טפי. 2. תמיד קרב בשש ומחצה ולא מכי משחרי כותלי, ואמרינן דלמא לא מכווני, או שהיתה לאברהם אצטגנינות גדולה בלבו, או שהיה זקן ויושב בישיבה. 3. אברהם היה זקן ויושב בישיבה שנאמר ואברהם זקן, ומימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם: אליעזר היה זקַן ביתו והיה דולה ומשקה מתורת רבו, ויהי כי זקן יצחק, ועיני ישראל כבדו מזוקן, במצרים לך ואספת את זקני ישראל, ובמדבר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל. 4. אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה שנאמר וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותָי ואפילו תורה שבע''פ כגון עירובי תבשילין.

ב.     הקרבה לפני הזמן 1. תמיד שנשחט לפני עלות השחר מוציאין אותו לבית השריפה וכן אירע, וה''ה עולת העוף. 2. מנחה שנקמצה בלילה תשרף ולא מהני להחזיר משום דכלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו, והא דאמרינן שאינו קדוש ביום ה''מ לענין הקרבה אבל קדוש להפסל. 3. סידר את לחם הפנים והבזיכין על השלחן לאחר השבת יניחנו לשבת הבאה, ולא מתקדשת להפסל משום דהתם לילה אינו מחוסר זמן והכא איירי שנוטל משם לפני בין השמשות של כניסת השבת, או היות ונעשה שלא כמצוותו נעשה כמי שסדרו הקוף.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    אברהם אבינו (4)

ב.    הקרבה לפני הזמן (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]