אאא

פרק ששי- שני שעירי

דף סב

*מצוותן בשווין. *שחיטת קדשים בחוץ.

א.     הדברים שמצוותן שיהיו שוין ומנין 1. שני שעירי יוה''כ מצוותן שיהיו שוין במראה קומה ודמים מיתורא דשנֵי דכתיב שלש פעמים, ולכן הו''א שיהא לעיכובא ת''ל שעיר שעיר לרבות, וכן לכתחילה צריך שתהא לקיחתן כאחת. 2. בכבשי מצורע מצותן שיהיו שוין, וכתיב תהיה להו''א לעיכובא ודחי דכבש ריבה ולמסקנא אתי לשאר הויית המצורע. 3. וכן בצפורי מצורע דאיכא יתורא דשני ונאמר צפור לרבות ותהיה אתי לשאר הויתו. 4. בכבשים נאמר שנים ומקשינן שיהיו שוין למצוה, ודחי דשנים איצטריך לטבעות השחיטה שיהיה כנגד היום בטבעת השניה מצפון בשחר במערב ובין הערבים במזרח. 5. מוספין של שבת צריכים שיהיו שוין.

ב.     שחיטת קדשים בחוץ 1. שני שעירי יו''כ אחרי שהגריל חייב על של שם ופטור על של עזאזל, וקודם שהגריל חייב על שניהם הואיל וראוי לשעיר הנעשה בחוץ, ואף דמחוסר עבודת היום אין מחוסר זמן לבו ביום משא''כ הגרלה דהוי מחוסר מעשה. 2. שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פטור, כיון דבפנים פסולים שנאמר ושחטו פתח אהל מועד ודרשינן דכשר רק בזמן שהוא פתוח. 3. פסח בשאר ימות השנה לרב חסדא שלא לשמו חייב ולשמו פטור וה''ה בסתמא ולא אמרינן הואיל וראוי שלא לשמו בפנים היות וצריך עקירה, לרב דימי אף שלא לשמו פטור דעקירת חוץ אינה עקירה, ולרבין אף לשמו חייב דא''צ עקירה שהרי פסח בשאר ימות השנה שלמים הוי. 4. קדשי בדק הבית התמעטו אף שנאמר קרבן לה' מיהו אינם ראויים לפתח אהל מועד, ועל שעיר המשתלח ופרה אדומה אף ראויים פטור שנאמר לה' להוציא הנך שאינם מיוחדים לה'.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדברים שמצוותן שיהיו שוין ומנין (5)

ב.    שחיטת קדשים בחוץ (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]