אאא

דף סג

*שחיטת קדשים בחוץ. *מחוסר זמן במשתלח.

א.     שחיטת קדשים בחוץ 1. שני שעירי יו''כ אחרי שהגריל חייב על של שם ופטור על של עזאזל, וקודם שהגריל חייב על שניהם הואיל וראוי לשעיר הנעשה בחוץ, ואף דמחוסר עבודת היום אין מחוסר זמן לבו ביום משא''כ הגרלה דהוי מחוסר מעשה. 2. שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פטור, כיון דבפנים פסולים שנאמר ושחטו פתח אהל מועד ודרשינן דכשר רק בזמן שהוא פתוח. 3. פסח בשאר ימות השנה לרב חסדא שלא לשמו חייב ולשמו פטור וה''ה בסתמא ולא אמרינן הואיל וראוי שלא לשמו בפנים היות וצריך עקירה, לרב דימי אף שלא לשמו פטור דעקירת חוץ אינה עקירה, ולרבין אף לשמו חייב דא''צ עקירה שהרי פסח בשאר ימות השנה שלמים הוי. 4. קדשי בדק הבית התמעטו אף שנאמר קרבן לה' מיהו אינם ראויים לפתח אהל מועד, ועל שעיר המשתלח ופרה אדומה אף ראויים פטור שנאמר לה' להוציא הנך שאינם מיוחדים לה'.

ב.     שעיר המשתלח פסול במחוסר זמן דאיתרבי שנאמר קרבן לה', וקשיא מ''ט איצטריך קרא והרי אין הגורל קובע אלא בראוי לשם. ומתרצינן 1. לחנן המצרי דאפילו דם בכוס מביא חבירו ומזווג לו, ודחי דאף דלית ליה דחויין מיהו אית ליה הגרלה. 2. לר''ש שאם מת אחד מהם מביא חבירו שלא בהגרלה. 3. לרבינא כגון שהומם וחיללו על אחר, ומום פוסל בשעיר המשתלח דאתרבי שנאמר גבי מומין לה' וקמ''ל אפילו דמטי זימניה ומאידך מאיס. 4. לרבא כגון ששחטו את אמו ביו''כ עבור חולה, ואמרינן דדחייתו לצוק זוהי שחיטתו.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    שחיטת קדשים בחוץ (4)

ב.    מ''ט איצטריך קרא לפסול במשתלח מחוסר זמן (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]