אאא

דף עג

*משוח מלחמה. *אורים ותומים. הדרן!

א.     בגדים שכהן גדול משמש בהם משוח מלחמה משמש בהם, והקושיות 1. בנו אינו משמש תחתיו שנאמר ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אהל מועד, ודחי שעיקר משיחתו עבור מלחמה ולא לאהל מועד. 2. משוח אינו משמש בארבעה כלים דמילין בקדש ואין מורידין ולא בשמונה משום איבה, ואמרינן דזהו כמ''ד דיש איבה. 3. כהן גדול יתר על כהן הדיוט: בפר כהן משיח, פר הבא על כל המצוות, פר יוה''כ, עשירית האיפה, לא פורע, לא פורם מלמעלה, לא מטמא לקרוביו, מצווה על הבתולה, מוזהר על האלמנה, מחזיר את הרוצח, מקריב אונן ולא אוכל, חולק ונוטל ומקריב בראש, משמש בשמונה כלים, פטור על טומאת מקדש, כל עבודות יו''כ כשירות רק בו, ולית ליה איבה דקסבר שנוהג במשוח שעבר מלבד פר יוה''כ ועשירית האיפה, ואפ''ה קאמר דמשוח נוהג רק באיסור פריעה פרימה טומאת קרובים אלמנה ובתולה ופליגי ברוצח, ודחי דלמא אית ליה איבה בדזוטר מיניה, ולרבין קאמר שהמשוח נשאל בהם אך אינו משמש בהם.

ב.     דיני אורים ותומים 1. השואל פניו כלפי נשאל ופני הנשאל כלפי שכינה. 2. פליגי האם אומר כה אמר ה'. 3. שואל בשקט, לא בקול ולא בהרהור. 4. לא שואלים שני דברים, ואם שאל מחזירים לו רק אחד וזה הראוי להיות ראשון, ואם הוצרך הדבר מחזירין לו שנים. 5. גזירת אורים ותומים אינה חוזרת שנאמר במשפט האורים, ונקראו כן על שמאירים ומשלמים את דבריהם. 6. האותיות לרבי יוחנן בולטות ולר''ל מצטרפות. 7. כתיב בנוסף אברהם יצחק יעקב שבטי ישרון כדי שיהיו כל כ''ב האותיות. 8. צריך שהכהן יהיה בעל רוח הקודש ושכינה ולכן אביתר נסתלק מהכהונה. 9. שואלים רק למי שהצבור צריך לו, והיינו למלך משוח מלחמה וסנהדרין.

הדרן עלך פרק שביעי!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הקושיות בבגדי משוח מלחמה (3)

ב.    דיני אורים ותומים (8)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]