אאא

פרק שמיני- יום הכיפורים

דף עד

*חצי שיעור. *תענו את נפשותיכם.

א.     חצי שיעור לרבי יוחנן אסור מן התורה כיון דחזי לאיצטרופי ולר''ל מותר דליכא אכילה. והשמועות 1. במשנתינו יום הכיפורים אסור באכילה ושתיה קשיא הרי ענוש כרת, ומתרצינן דאתי לחצי שיעור ואף ר''ל מודה שאסור מדרבנן, או דאסור קאי על רחיצה וסיכה. 2. הנשבע שלא יאכל ואכל נבילות חייב וקשיא הרי מושבע מהר סיני, ומתרצינן לרבי יוחנן בכולל עם דברים המותרים ולר''ל במפרש חצי שיעור וחייל אפילו דאסור מדרבנן כיון שמותר מן התורה, והא דמי שפסול מדרבנן להעיד פטור משבועת העדות זה מכיון שעדותו לא תתקבל ולכן אינו נחשב בר הגדה. 3. אזהרה לכוי וחצי שיעור שנאמר כל חלב זהו אסמכתא בעלמא כמו כוי דהוי ספיקא, ודחי דטעמא דכוי משום דהוי בריה בפ''ע.

ב.     מהו תענו את נפשותיכם 1. א''צ לשבת בחמה או בצינה כדי שיצטער דעינוי הוקש למלאכה דהוי בשב ואל תעשה, וכן א''צ להשאר בשמש דומיא דמלאכה שלא חילקת בה. 2. העינוי אינו בחמה או בצנה אלא דומיא דמלאכה שחייבים עליו במקום אחר וזהו פיגול ונותר, ומייתי דתענו ועניתם הוי רבויא לטבל שאינו בכרת, נבילה שאינה במיתה, חולין שאינם בלאו, תרומה שהיא בקום אכול, וקדשים שהם בבל תותירו, ודחי דלמא זהו עריות. 3. והאבדתי את הנפש אתי לעינוי שיש בו אבידת הנפש וזהו אכילה ושתיה. 4. בגז''ש ענוי מויענך וירעיבך, ולא ילפינן מענוי תשמיש דגבי בנות לבן להו''א דילפינן מרבים ודחי נילף מפרישות דרך ארץ דמצרים, ולמסקנא אתי מענוי דבני אדם.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בחצי שיעור והשמועות (3)

ב.    מהו תענו את נפשותיכם (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]