אאא

דף יד

*סיכוך בנסרים. *השמועות. *ד"ט לרחבו.

א.      סיכוך בנסרים, ר''י מתיר ור''מ אוסר והגודל 1. פחות משלשה טפחים הוו קנים וכשר לכו''ע. 2. משלשה ועד ארבעה, לשמואל בהא פליגי כיון דיצא מכלל לבוד, ולרב לכו''ע כשר. 3. ברוחב ארבעה טפחים, לשמואל פסול לכו''ע, ולרב בהא פליגי ונחלקו בגזירת תקרה.

ב.      השמועות בסיכוך בנסרים 1. נסר רוחב ארבעה לא ישן תחתיו, אתי לשמואל ככו''ע ולרב לפי ר''מ. 2. המחלוקת אי נסרים מצטרפין, לשמואל לד''ט וארבעה טפחים ולרב לארבע אמות מהצד. 3. לל''ב, לשמואל מצטרפין לד''א מהצד, ולרב נקט מצטרפין אגב ר''מ.

ג.       ארבעה טפחים שהניחו לרחבו 1. הדין, ר''ה פוסל ור''ח מכשיר. 2. האופן בנסר רחב ארבעה שהכניס מתוכו לסוכה שלשה טפחים ופסלינן, לר''ה איירי בהפך על צידיהם, ולר''ח כשהניחו על פתח הסוכה וכדין פסל היוצא מן הסוכה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  המח' בסיכוך בנסרים, והגדל (3)

ב.   השמועות בסיכוך בנסרים (3)

ג.    הדין בנסר של ארבעה טפחים שהניחו לרחבו (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]