אאא

דף טז

*מחיצה תלויה. *המח'. *דופן סוכה.

א.      התנאים שהתירו מחיצה תלויה 1. משלשל ואורג דפנות מלמעלה למטה צריך שיגיע עד שלשה טפחים סמוך לקרקע, ולר' יוסי עד עשרה טפחים. 2. לדעת ר''י רבי יהודה בור בין ב' חצירות א''צ לעשות מחיצה מיוחדת לבור שבין שתי חצירות, ושרי במחיצה שמעליה ומדין מחיצה תלויה.

ב.      שיטת רבי יהודה ורבי יוסי 1. תרוייהו באותה שיטה דמחיצה תלויה מתרת. 2. ודחינן רבי יהודה משום דסוכה דאורייתא. 2. בעירוב רבי יוסי יאסור, כיון דשבת איסור סקילה.

ג.       השיעור המועט להכשיר דופן סוכה. 1. ארבעה טפחים ומשהו באמצע הדופן ע''י תרי לבוד הוי עשרה טפחים. 2. ע''י שבעה טפחים ומשהו נעשה דופן סוכה גדולה במשלשל מלמעלה למטה. 3. פס ארבעה ומשהו, עבור רוחב שבעה טפחים של דופן סוכה קטנה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  התנאים שהתירו מחיצה תלויה (2)

ב.   האם רבי יהודה ורבי יוסי קיימי באותה שיטה (2)

ג.    מהו השיעור המועט בכדי להכשיר דופן סוכה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]