אאא

דף נד

*מנין התקיעות. *המח' בתקיעות. *ר"א בר חנינא.

א.      תקיעות 1. בכל יום כ''א, ג' לפתיחת שערים. 2. ט' תמיד שחר 3. ט' תמיד של בין הערבים. 4. בע''ש של סוכות מ''ח, ג' לשער העליון. 5. ג' שער התחתון. 6. ג' מילוי המים. 7. ג' ע''ג מזבח. 8. ט' מוספין. 9. ו' הכנסת שבת.

ב.      המח' בתקיעות 1. לר''י תקיעה תרועה ותקיעה נחשבים א'. 2. לראב''ע ג' ע''ג מזבח ולרבנן על מעלה עשירית. 3. לר''א בר חנינא תוקעין ג' על כל מוסף.

ג.       השמועות לר''א בר חנינא 1. שבת בתוך החג נ''א, ודחי דלא תוקעין לפתיחת שערים בשבת ונדחה, או למלוי מים. 2. ר''ה שחל בשבת ואיכא ג' מוספין, ותירץ דאיירי ער''פ שחל בשבת. 3. שיר ר''ח דוחה שבת, ודחי דקודם להודיע שהיום ר''ח, תיובתא. 4. בראשי חדשיכם דאין תוקעין על כל מוסף, דהוקשו כל החדשים או בר''ה חד. 5. ימוטו נדחה, ולא אמרינן תרי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  מתי תקעו במקדש וכמה (9)

ב.   המח' בתקיעות (3)

ג.    המח' לר"א בר חנינא (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]