אאא

דף טו

 *משלחין ביו"ט. הדרן!

א.     מה משלחין ביו''ט ומ"ט 1. לב''ש משלחין רק מנות ולב''ה שרי לשלוח בהמה חיה ועוף בין חיין ובין שחוטין ובלבד שלא יעשנה שורה של שלשה בנ''א, ובעי בשלשה מינין ועלתה בתיקו. 2. משלחין יינות שמנים סלתות וקטניות, ותבואה ר''ש שרי דראוי למאכל אדם או בהמה. 3. משלחים לצורך המועד כלים אפילו שאינם תפורים דחזו לכיסויי, וכן שיש בהם כלאים וראוי להו''א להציעו ע''י הפסק או לוילון ולמסקנא בקשין. 4. אין משלחין סנדל המסומר משום מעשה שהיה, ולא מנעל שאינו תפור אף דנקט בסיכי, וכן מנעל שצריך אומן כגון לבן שצריך להשחירו ושחור לצחצחו. 5. רב ששת שרי לשלוח תפילין דקאמר כל שניאותין בו בחול משלחין ביו''ט, ואגב כך מייתי שאם נכנסה שבת ותפילין עליו אם הוא בדרך מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו או לבית הסמוך לחומה אם נשמר שם, ושרי להרים מהקרקע רק אם אינם נשמרים מכלבים אבל אם נשמרים מגנבים אין להרים.

הדרן עלך פרק קמא דביצה!

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     מה משלחין ביו"ט ומ"ט (5) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]