אאא

ועדת החריגים הבינמשרדית של משרד החוץ, משרד הבריאות, ורשות האוכלוסין אישרה היום (שני) את הבקשות לפטור מחלימים 'טריים' (עד 3 חודשים) מביצוע בדיקת PCR טרם הטיסה לישראל, במטרה לקצר עבור אלו את ההליך הבירוקרטי טרם המראתם לישראל. יצוין, כי ההחלטה תיכנס לתוקפה במיידי.

הועדה קבעה פה אחד לאשר פטור מבדיקה לאדם שיציג לחברת התעופה בחו"ל לפני המראתו לישראל, אישור של בדיקת PCR שתוצאתה חיובית והמצביעה על כך שהוא חלה בקורונה בפרק הזמן המוגדר כפי המפורט מטה:

• מחלימים שחלו בישראל במהלך שלושת החודשים האחרונים למועד הטיסה
• מועד הבדיקה (הדיגום לבדיקה) לא יפחת מ - 11 יום טרם הטיסה ולא יעלה על 3 חודשים.

• הצגת תוצאת הבדיקה, היא בנוסף למילוי הצהרת נוסע נכנס כנדרש.

• אדם שחלה והחלים בישראל ויש בידו תעודת מחלים של מדינת ישראל (שאינה מבוססת על בדיקה סרולוגית), יציג אותה, ובלבד שלא חלפו 3 חודשים ממועד קבלתה.

• הצגת תוצאות בדיקה אחרת, שאינה PCR, אינה מקנה פטור מבדיקה טרם העלייה לטיסה.

יצוין, כי עד היום מחלימים שטסו לישראל נדרשו להגיש מבעוד מועד טופס בקשה לועדת חריגים, על מנת לקבל פטור מבדיקת PCR. כעת עם קבלת החלטת הועדה, לא יהיה צורך יותר להגיש בקשות פרטניות לקבלת הפטור.

מהוועדה נמסר: "החלטה זו הובאה לידיעת חברות התעופה על מנת שיפעלו באופן מיידי בהתאם להחלטת ועדת החריגים".