אאא

דף כג

*ראב"ע לקולא. הדרן!

א.     דברי ר''א בן עזריה לקולא 1. פרתו יצאה ברצועה שבין קרניה, והיה של שכנתו ונקראת על שמו הואיל ולא מיחה בה. 2. מקרדין את הבהמה ביו''ט דשרי דבר שאינו מתכון וזהו בין קירוד ובין קרצוף, לרבי יהודה אסור קירוד בקטנים דעושה חבורה אבל שרי קרצוף בגדולים שלא עושים חבורה, וחכמים אוסרים אפילו קרצוף אטו קירוד. 3. מותר לשחוק ביו''ט פלפלין בריחיים שלהם, ואמרינן דמק"ט התחתונה משום כלי קיבול אמצעית כלי כברה ועליונה כלי מתכת, ואגב כך מייתי דעגלת קטן טמאה מדרס וניטלת בשבת, ואיכא תרי תנאי בדעת ר''י אם בשבת נגררת ע''ג קרקע או רק ע''ג כלים.

הדרן עלך פרק שני!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דברי ר"א בן עזריה לקולא (3) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: [email protected]