אאא

דף יב

*המאורעות ותאריכיהם.

א.     לרבי אליעזר בריאת העולם היתה בתשרי ולרבי יהושע בניסן, ומייתי המאורעות ותאריכיהם ומנין 1. בריאת העולם, לר''א שהארץ הוציאה דשאים בזמן שהאילן מלא בפירות שנאמר עץ פרי וזהו תשרי שבזמן רביעה ולאידך אתי שמעשה בראשית נבראו בקומתן וצביונם, ולר''י דכתיב עץ עושה פרי וזהו ניסן זמן זיווג הבהמות ולאידך אתי לברכה לדורות. 2. הוּלדת האבות לר''א בתשרי ונקרא אצל שלמה ירח האיתנים משום שבו נולדו איתני עולם ולאידך נקרא כך משום דתקיף במצוות, ולר''י בניסן שנקרא אצל שלמה ירח זיו שבו נולדו זיותני עולם ולאידך נקרא כן משום שיש בו זיוא לאילני. 3. פטירת האבות היה באותו חדש שנולדו בו, שנאמר במשה בן מאה ועשרים שנה אנכי היום מלמד שה' ממלא את שנות הצדיקים. 4. בפסח לכו"ע נולד יצחק שהיה במועד והיינו סוכות ואמר למועד אשוב אליך והיינו פסח, והיתה שנה מעוברת והיולדת לששה יולדת למקוטעין. 5. בר''ה נפקדו רחל וחנה דאתיא מזכרון תרועה בגז''ש, וכן נפקדה שרה בגז''ש פקידה מחנה. 6. בר''ה יצא יוסף מבית האסורין דכתיב תקעו בחדש שופר בכסה עדות ביהוסף שמו בצאתו. 7. בר''ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים שנאמר סבלות מצרים ובגז''ש סבל מיוסף. 8. בניסן נגאלו, אבל עתידין להגאל לר''א בתשרי שנאמר יתקע בשופר גדול בגז''ש שופר ולר''י בניסן שנאמר ליל שמורים ולאידך אתי שמשומר מן המזיקין. 9. המבול התחיל בי''ז לחודש השני, לר''י זהו באייר שבו מזל כימה שוקע ביום ומעיינות מתמעטין ומתוך ששינו מעשיהן שינה ה' עליהם את מעשה בראשית והעלה מזל כימה ביום ונטל ממנה שתי כוכבים והביא מבול לעולם, ולר''א שני זהו לדין והיה בי''ז מרחשון שבו מזל כימה עולה ביום ומעיינות מתמעטים והשינוי היה ברותחין כפי קלקולם, והמנין לתקופה כרבי יהושע ולמבול חכמי ישראל כר''א וחכמי אוה''ע כר''י.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     המ"ד שהנוטע שלושים יום לפני ר"ה עלתה לו שנה (3) 

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]