אאא

הוספת יחידת דיור להשכרה באמצעות תוספת בניה או פיצול דירה קיימת עשויה לגרום לבעלי דירות בבניין המשותף מטרדים ונזקים ובנסיבות מסוימות עומדת  לבעלי הדירות הזכות להתנגד לבניית יחידת הדיור מכוח טענת "ריבוי דיורין" [עי' ב"ב נט" ע"ב – ס ע"א].   

נחלקו הראשונים בביאור טענת ריבוי הדרך: הרשב"ם [ב"ב ס ע"א] מבאר כי הוספת דיירים פוגעת באפשרות של בעלי הדירות הקיימות לעשות שימושים צנועים בחצר המשותפת. בעל העיטור [ערך מחאה] מבאר כי הוספת דיירים משפיעה על התשתיות המשותפות.

בנסיבות המציאות של זמנינו יש פוסקים הסבורים כי מאחר וכיום פחות מקובל לעשות שימושים צנועים בחצר המשותפת או בחדר המדרגות וכן מאחר וכיום ניתן לפתור את העומס הצפוי על התשתיות באמצעות רכישת פחי אשפה, התקנת צנרת מים וביוב, השתתפות בעלויות ועד הבית וכדומה לכן שיש לבחון כל מקרה לגופו בטרם בעלי הדירות יתנגדו להוספת יחידת דיור להשכרה.

מקורות ההלכה

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנד סעיף ב: "אחד מהשותפין בחצר שהביא לביתו אנשי בית אחרת, יש לחבירו לעכב עליו, מפני שמרבה עליו את הדרך. וכן המשכיר ביתו לבעל הבית אחד, ואחר כך הביא עמו קרוביו או מיודעיו לשכון עמו כאחד בבית זה, הרי המשכיר מעכב. ואם הם סמוכים על שולחנו, אינו יכול לעכב עליו לא השותף ולא המשכיר. הגה: וי"א דשותף יכול למלאות ביתו אכסנאים ודיורים, כל שאינו מוסיף בנין חדש (טור בשם רשב"ם ונ"י בשם הרי"ף והרמב"ן וריטב"א)."

פתחי חושן חלק ו (נזיקין) - הערות פרק טו - תשמישי שכנים הערה (ס): "בשו"ע סימן קנד סעיף א הביא דעת הרמב"ם שאסור להוסיף לדיורים, והרמ"א הביא דעת שאר הפוסקים שמותר, והיינו דוקא כשאינו מוסיף בנין חדש, אבל להוסיף דיורים בבנין חדש, אף לדעת הפוסקים דלעיל שמותר להוסיף חדר כשפותח לביתו, היינו דוקא לצורך עצמו או לצורך אוצר, אבל להוסיף שם דיורים לכו"ע אסור, וכמו שנתבאר לעיל, וכ"כ בנה"מ חידושים סק"ד ובפת"ש סק"א בשם הדגומ"ר. וכתב בכנה"ג בשם תשובות הגאונים שיכולים השכנים לעכב שלא יעשה פונדק ולא להשכיר לעוברים ושבים."

 

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות [email protected]