אאא

דף יג

*תעניות הציבור.

א.     דיני תעניות הציבור 1. סדר התעניות: לאחר זמן רביעה שניה היחידים מתענים שלש תעניות, אח''כ כל הצבור מתענים שלש ראשונות ואוכלים משחשיכה, אח''כ שלש שניות אוכלים רק מבעו''י ואסורים ברחיצה, ואח''כ שבעה תעניות שבהם מתריעים ונועלין את החנויות, עברו אלו ולא נענו ממעטין במשא ומתן ובשמחה כנזופין למקום והיחידים מתענים עד שיצא ניסן. 2. האיסור ברחיצה סיכה נעילת הסנדל ותשה''מ משום שיש בהם תענוג, ואסורים במלאכה אף שהיא צער להו''א שנאמר קראו צום קדשו עצרה דהוי כעצרת וקשיא א''כ אף בשלשת הראשונות יתחילו מהערב, אלא דומיא דאסיפת זקנים. 3. סדר היום, בחציו הראשון מעיינים במילי דמתא, רביעית היום קוראים בס''ת והפטרה, ובשאר הזמן מבקשים רחמים שנאמר ואפרשׂה כפי אל ה'. 4. הזכרת כ''ד ברכות בשמו''ע, לכו"ע בשבע אחרונות מזכיר ובשלש הראשונות אין מזכיר, ובאמצעיות מייתי דמזכיר והא דאמרינן אין בין ראשונות לאמצעיות אלא עשיית מלאכה דחי תנא ושייר או דאיירי באיסורא ולא בתפילות או דאף באמצעיות אינו מזכיר, והא דאמרינן אין בין אמצעיות לאחרונות אלא התרעה תנא ושייר כ''ד ברכות כמו דשייר תיבה ודחי דלעולם מזכיר והברכות הוזכרו בפרק הבא. 5. עוברות ומניקות מתענות רק באמצעיות ולא בראשונות משום דקילי ולא באחרונות כיון שהם מרובין. 6. בשבע האחרונות מתריעין לכו''ע בשופרות וכמו דאמרינן אין מתריעין אלא צועקין, ופליגי אם גם בשופרות וכמו דאמרינן שמתריעין בשבת על עיר שהקיפוה גייס. 7. אם גזרו י''ג תעניות ולא נענו, על גשמים אין מוסיפין ועל שאר פורעניות פליגי האם ג''כ אין מטריחין על הציבור או שמתענים והולכים עד שיענו מן השמים, וטעמא דגשמים משום שיצא זמנה של רביעה. 8. מקום שצריכים גשם בתקופת תמוז כגון נינוה פליגי האם בזמן הזה הכל לפי השנים המקומות והזמן ולכן שואלים בברכת השנים או דהוו כיחידים ושואלים בשומע תפילה וכן הלכה. 9. בשבע אחרונות נועלין את החנויות אבל בשני מטין עם חשיכה ומותר לפתוח אם יש לו שני פתחים או שיש לו איצטבא כנגד הפתח, ובחמישי פותח כל היום מפני כבוד השבת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     דיני תעניות הציבור (9)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]