אאא

מעיקר הדין יש להרחיק בניה חדשה מחלון קיים ד' אמות כדי שלא להחשיך ושלא למנוע כניסת אור מהחלון הקיים.

הרחקת ד' אמות  הנ"ל מספיקה מעיקר הדין כדי למנוע טענת האפלה וזאת למרות שברור כי הכותל החדש לכשייבנה יפחית את עוצמת האור שייכנס דרך החלון הקיים.

במציאות החיים המודרנית שבה שימושי המגורים נעשים בתוך דירת המגורים ולא בחצר המשותפת [או בחצר פרטית], יש הסוברים כי בעל חלון זכאי למנוע בניית כותל גם במרחק העולה על ד' אמות מחלונו ויש לשמור על מרחק המאפשר כניסת אור בהתאם למקובל ולנהוג כיום.

האמור לעיל מתייחס לנזקי האפלה הנגרמים משטחו הפרטי של המזיק, ובאופן שהניזוק והמזיק בהאפלה אינם שותפים באותו המגרש וכגון שני בתים הבנויים בשני מגרשים נפרדים.

נזק האפלה הנגרם [או שעשוי להיגרם] על ידי אחד מהשותפים בבית משותף כגון במקרה בו בעל דירה מעוניין לבנות חדר נוסף שיפחית את כניסת האור לחלון הסמוך לו,  הרי שבעל דירה אחרת  השותף בבניין רשאי למנוע את תוספת הבניה שכן לא בכל מקרה שותף רשאי להזיק את שותפו האחר באמצעות שימוש ברכוש המשותף לשניהם [אוויר החצר המשותפת או זכויות הבניה ששייכות לכלל בעלי הדירות].  

מקורות ההלכה

שו"ת הרשב"א חלק ג סימן קנו "... דד' אמות שאמרו שעור מוחלט אמרו שכך שיערו חכמי' שבכך די לו וכל שהחזיק [שהרחיק] עד שנכנס לו אור ומאויר ד' אמות די ואינו צריך להרחיק יותר. ותנן החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד' אמות ותני עלה מכנגדן שלא יאפיל, ואף על גב שפירשוה בגמ' בבא מן הצד אפי' הכי בכנגד ממש אינו מרחיק רק ד' אמות וכן דעת רבותי' ז"ל וכן עיקר. וכל ששיערו חז"ל כך הוא במ' סאה הוא טובל במ' סאה חסר קרטוב אינו טובל, שלשה על שלשה טמא מדרס ג' על ג' חסר נימא טהור."

פתחי חושן חלק ז (שותפים ומצרנות) - הערות פרק ד - שותפים בקרקע בבנין ובחצר הערה ט: "...ולכאורה נראה דאף לסברת המנח"י שלא אסרו לשנות אלא כשיש היזק, אבל כשאין היזק מותר, היינו דוקא כשאין שום צד היזק, והיינו שבכל צד שהוא לא יבא נזק לשאר השכנים, אבל במקרה שיבא נזק כלשהו, אף על פי שמדיני נזקי שכנים לא היה יכול לעכב, היינו כשבונה בשלו, אבל בנ"ד סוף סוף הוא מעל שטח השייך לכל השכנים, יכול לעכב גם בנזק כל דהו, כגון שזה יפריע לו לתליית כביסה, או כשירצה הוא להוציא מקום לסוכה לא יוכל או אפילו הסתרת השמש והנוף, שבנזקי שכנים אין זו סיבה למנוע, בנ"ד יכול לעכב."

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות: [email protected]