אאא

לא ניתן למנוע בניה העשויה להסתיר נוף או ראיית אופק וזאת לכאורה אף במקרה שהסתרת הנוף עשויה לגרום לירידת ערך הדירה וזאת משום שחכמים שיעבדו את קניינו הפרטי של האדם למניעת היזק ראייה כגון באמצעות מניעת בניה ופתיחת חלון חדש, אך קניינו הפרטי של האדם אינו משועבד לאפשרות ליהנות מנוף או מראיית מרחב פתוח ולכן אין למנוע מבעל מגרש לבנות בניין חדש או תוספת בניה וזאת למרות שיש בה כדי להפריע לראיית הנוף וכדומה. 

האמור לעיל מתייחס לנזק הסתרת נוף ומרחב פתוח  הנגרם משטחו הפרטי של המזיק המצוי בסמיכות לדירת הניזק, כגון במקרה ששני בתים בנויים בשני מגרשים נפרדים, אך הפרעה לראיית אופק פתוח וכדומה הנגרמת [או שעשויה להיגרם] על ידי אחד מהשותפים בבית משותף, כגון במקרה של תוספת בניה שעשויה לגרום להסתרת נוף או הבטה אל אופק פתוח, הרי שהניזק יהיה רשאי להתנגד ולמנוע את תוספת הבניה, שכן לא בכל מקרה שותף רשאי להזיק את שותפו האחר באמצעות בניה באוויר החצר המשותפת [או בעשיית שימוש בזכויות הבניה ששייכות לכל בעלי הדירות].

מקורות ההלכה

פתחי תשובה חושן משפט סימן קנד ס"ק ח:  "עיין כנה"ג בהגהות הטור אות כ"ט שכתב, ראובן ושמעון שכנים אצל רשות הרבים, ושמעון הוציא בליטת בנין חדש לרשות הרבים לפני חלונו, וראובן טוען נגדו ומוחה בידו כו', ושמעון משיב כו', וראובן משיב שאם יעשה הגדר ההוא מונע ממנו ההבטה לאורך השוק אשר הוא רואה מביתו, הדין עם שמעון וטענת ראובן אינה כלום, דהיזק ראיה שנינו, מניעת ראיה לא שנינו, הרלנ"ח סי' מ"ד, עכ"ל, ע"ש עוד. ועיין ב"ב דף ז' ע"א בתוס' ד"ה א"ל בדידי קבנינא."

פתחי חושן חלק ז (שותפים ומצרנות) - הערות פרק ד - שותפים בקרקע בבנין ובחצר הערה ט: "...ולכאורה נראה דאף לסברת המנח"י שלא אסרו לשנות אלא כשיש היזק, אבל כשאין היזק מותר, היינו דוקא כשאין שום צד היזק, והיינו שבכל צד שהוא לא יבא נזק לשאר השכנים, אבל במקרה שיבא נזק כלשהו, אף על פי שמדיני נזקי שכנים לא היה יכול לעכב, היינו כשבונה בשלו, אבל בנ"ד סוף סוף הוא מעל שטח השייך לכל השכנים, יכול לעכב גם בנזק כל דהו, כגון שזה יפריע לו לתליית כביסה, או כשירצה הוא להוציא מקום לסוכה לא יוכל או אפילו הסתרת השמש והנוף, שבנזקי שכנים אין זו סיבה למנוע, בנ"ד יכול לעכב."

הדברים נכתבו לעיון ולימוד בלבד ואין בדברים כדי להוות הוראת הלכה למעשה העשויה להשתנות לפי הנסיבות הפרטניות של כל מקרה לגופו ואין בדברים כדי להוות ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

להערות ותגובות: [email protected]