אאא

דף ל"א

*קרה"ת בפסח. *במועדים. *בסוכות. *בר"ח. *בת"ב. *המח' בקרה"ת.

א.     קרה"ת בפסח 1. יו"ט ראשון פסח גלגל. 2. יו"ט שני פסח יאשיהו. 3. חוה"מ, מלקט מאפ"ו. 4. בשביעי ש"פ בשלח 5. יו"ט אחרון כל הבכור. 6. להלכה: (8) משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא.

ב.     קרה"ת והפטרה במועדים: 1. שבועות, שבעה שבועות, חבקוק. 2. ביו"ט שני בחדש השלישי, מרכבה. 3. א' דר"ה החדש השביעי, וי"א העקידה, והבן יקיר. 4. ב' דר"ה וה' פקד, וחנה. 5. יו"כ, אחרי מות, כי כה אמר. 6. מנחה של יו"כ, עריות ויונה. 7. בחנוכה בנשיאים, והפטרה בשבת נרות זכריה, ובשניה נרות שלמה. 8. פורים, ויבא עמלק. 9. מעמדות, במעשה בראשית. 10. תעניות, ברכות וקללות.

ג.       קרה"ת והפטרה בסוכות 1. יו"ט ראשון, מועדות והנה יום בא. 2. יו"ט שני, מועדות ויקהלו אל שלמה. 3. חוה"מ, קרבנות החג. 4. שמע"צ, כל הבכור, בכלות שלמה. 5. שמח"ת, וזאת הברכה, ויעמד שלמה. 6. שבת חוה"מ, ראה אתה אומר. וההפטרה, בפסח העצמות היבשות, ובסוכות ביום בא גוג.

ד.     ראש חדש 1. בחול, ובראשי חדשיכם. 2. בשבת, והיה מדי חדש. 3. מחר חדש. 4. בר"ח אב, חדשיכם ומועדיכם.

ה.     הקריאה בט"ב 1. ואם לא תשמעו. 2. עד אנה ינאצוני. 3. עד מתי לעדה. 4. כי תוליד בנים, וכן להלכה. והפטרה איכה היתה לזונה.

ו.       קריאת הקללות 1. במשנה תורה, שרי להפסיק בקללות שהם לשון יחיד ומשה מפי עצמו. 2. קורין קללות ויקרא לפני עצרת לפירות האילן, ושל משנה תורה לפני ר"ה, כדי שתכלה שנה וקללותיה.

ז.       המחלוקות בקרה"ת 1. האם מתחיל בשני מהמקום שהפסיק במנחה של שבת, או היכן שהפסיק בפעם הקודמת. 2. האם מברך כשהס"ת פתוח שיאמרו שהברכות כתובות, וכמו שמצינו בתרגום, או דשרי מפני שידוע שלא כתוב.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     קריאת התורה בפסח (6)

ב.      קרה"ת והפטרה במועדים (10)

ג.       קרה"ת והפטרה בסוכות (7)

ד.      קרה"ת בר"ח (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]