אאא

דף ו

 *ביעור כלאים.

א.     ביעור גידולי כלאים 1. במשנתינו אמרינן דיוצאים על הכלאים בחוה''מ וקשיא דבשקלים אמרינן שיוצאים כבר בט''ו אדר, ומתרצינן דזהו בבכיר או בזרעים והכא באפיל או בירקות. 2. הטעם שיוצאים בחוה''מ משום דשכר הפעולה בזול, וש''מ דמשלמים להם מתרומת הלשכה ולא מזורעי הכלאים. 3. סדר העקירה: בתחילה עקרו והניחו לפני בהמתם, אח''כ הניחו על הדרכים, ולבסוף התקינו שיפקירו את כל השדה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     ביעור גידולי כלאים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]