אאא

דף ט

*נשים בחוה"מ.

א.     דיני נשים בחוה''מ 1. אין נושאין נשים במועד אפילו אלמנה וייבום, והטעם דאין מערבין שמחה בשמחה, או שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו ונאמר ושמחת בחגך ולא באשתך, או מפני הטורח או ביטול פריה ורביה. והטעם שמותר לשאת בערב הרגל דעיקר שמחה ועיקר טירחא חד יומא וליכא ביטול פו''ר עבור חד יומא. 2. אשה עושה תכשיטיה במועד: כוחלת, פוקסת, מעבירה סרק על פניה של מעלה או סכין על פניה של מטה, ושרי אפילו עומדת על קברה דבת שיתין כבת שית. 3. לרבי יהודה אשה אסורה לסוד מפני שמתגנה ומודה בסיד שיכולה לקלפו במועד כיון ששמחה לאחר זמן, וזהו בכל הלכות מועד משא''כ להפרע מגויים בימי אידם דשרי מפני שמיצר. ואמרינן שבנות עניים טופלות שערן בסיד בנות עשירים בסולת ובנות מלכים בשמן המור וזה סטכת או שמן זית שלא הביא שליש.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     דיני נשים בחוה"מ (3)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]