אאא

דף סא

*נישואי כהנים וקטנה. *מהי זונה.

א.     נישואי כהנים 1. כה''ג שאירס אלמנה ונתמנה לכה''ג יכנוס שנאמר יקח אשה. 2. שומרת יבם לא יכנוס אף בעשה מאמר קודם, דאשה דווקא. 3. מת אחיו חולץ ולא מיבם, ומפרשינן דבמת מן הנישואין הוי עשה ול''ת, ומהאירוסין גזירה משום ביאה שניה. 4. איילונית, רבי יהודה אוסר לכהן הדיוט משום שהיא זונה, ולרבנן שריא למי שכבר קיים מצות פו''ר.

ב.     מדוע לרבי אליעזר כהן לא ישא קטנה 1. להו"א דקסבר כר''מ דחייש למיעוטא ושמא היא אילונית וכרבי יהודה דקסבר שהיא זונה, ודחי דלר''א קטנה מתיבמת וזונה כשמה. 2. בכהן גדול שקונה אותה בגדלותה ואז היא בעולה, ודחי שאם קדשה אבוה חייל, וקדשה עצמה הויא לכו''ע. 3. למסקנא בכהן הדיוט, שמא תתפתה עליו ואונס לכהן אסור. 4. בכה''ג, וכמ''ד שמותר דוקא בנערה דיליף מקראי בתולה ואשה ומנערה ובתולה שנאמרו ברבקה.

ג.      מהי זונה 1. לרבי אליעזר כשמה, מי שזינתה תחת בעלה. 2. לר''ע זו מופקרת. 3. לרבי מתיא בן חרש בנבעלה לפסול לה, ואפי' סוטה לבעלה. 4. לר''י איילונית. 5. לחכמים גיורת ומשוחררת ושנבעלה לפסול לה. 6. לרבי אליעזר אפילו פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    נישואי כהנים (4)

ב.    מדוע לר"א כהן לא ישא קטנה (4)

ג.     מהי זונה (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]