אאא

דף סו

*קניינו שקנה בפסולה. *שבח בית אביה.

א.     אלמנה לכה"ג שהכניסה לו עבדי מלוג לא אכלי בתרומה ועבדי צאן ברזל אכלי, בת ישראל לכהן יאכלו ובבת כהן לישראל לא יאכלו, ומקשינן להוי כקנינו שקנה קנין דאכלי שנאמר כי יקנה נפש קנין כספו. ומתרצינן 1. כל שאינו אוכל והיינו האשה לא מאכיל, ודחי דאיכא ערל או ממזר. 2. קנין שלא אוכל לא מאכיל. 3. מדאורייתא אכלי, ומדרבנן לא אוכלת כדי שתאמר שהיא כמו זונה אצלו. 4. גזירה שמא תאכיל לאחר מיתה, ודחי א"כ אף בת ישראל שנישאת לכהן, לא תאכיל. 5. באלמנה בת כהן שמא תחזור לבית אביה אחרי שנעשתה חללה, ולא פלוג רבנן באלמנות.

ב.     שבח בית אביה 1. בנכסי צאן ברזל, לרב יהודה הדין עמה כיון דהוי שבח בית אביה וכן הלכה דמסתברא טעמיה, ולרבי אמי הדין עמו כיון דחייב באחריותן, ודומה להו"א לכהן ששכר פרה מישראל ולמסקנא לשומא. 2. תני כוותיה דר''י דהבעל אינו מוכרח אף בהכניס שום משלו. 3. תני כרבי אמי, דעבדים יוצאים בשן ועין לבעל. 4. פרסו על המת איצטלית שהכניסה האשה קנה המת משום דהוי מחוסר גובינא והקדש מפקיע משעבוד. 5. הכניסה שני כלים בשווי אלף זוז והשביחו, נותנת דמים ונוטלתן.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הדינים באלמנה לכה"ג שהכניסה עבדים, ומ"ט אינו כקנינו שקנה (4)

ב.    שבח בית אביה (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]