אאא

דף סח

*ביאת בן ט' פסול ומנלן. *קראי בכהנת.

א.     בני תשע שנים דפסלי בביאה 1. גר עמוני. 2. מואבי. 3. מצרי. 4. אדומי. 5. כותי. 6. נתין. 7. חלל. 8. ממזר. ולכו"ע ילפינן מכה''ג באלמנה: לת"ק כולם פוסלים ככה"ג דביאתו בעבירה ופוסל, לרבי יוסי ככה"ג שזרעו פסול פוסל משא"כ מצרי שני, ולרשב''ג ככה"ג שאתה נושא בתו ולכן עמוני ומואבי כשר.

ב.     מנלן לפסול בביאה 1. כהנת, כי תהיה לאיש זר. 2. לויה וישראלית בביאה פסולה נפסלות לתרומה להו"א בכ"ש מכהנת ודחי שגופה אינו קדוש ולמסקנא מבת ובת, ונפסלת לכהונה ק''ו מגרושה. 3. נבעלה לפסול לא איירי בחייבי כריתות, דלית בהו הויה. 4. גוי ועבד אף שאין בהם הויה פסלי דלית בהו אלמנות וגירושין, ולויה נלמדת מבת ובת.

ג.      קראי בכהנת 1. כהנת נפסלת בבעילה, כי תהיה לאיש זר. 2. נישאה לזר לא אכלה, מוכל זר לא יאכל קדש. 3. זר דאסור בקדש, דאיכא תרי קראי. 4. זרות ולא אנינות, מזר וכל זר. 5. עשה, ושבה אל בית אביה. 6. אינה חוזרת לחזה ושוק, מתרומות הקדשים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    בני תשע שנים שפוסלים בביאה, וכיצד ילפינן (8)

ב.    מנלן לפסול בביאה (4)

ג.     הפסוקים בכהנת (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]