אאא

איך הקב"ה יתפאר בך? ומה תרוויח?

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדליקוב בעל ה'דגל מחנה אפרים' היה נכדו של הבעל שם טוב הקדוש, וקבור באוהלו במעזיבו'ז.

ה'בעל דגל מחנה אפרים' מבאר בפר' וישלח:

איך להעלות את הגשמיות – שהקב"ה יתפאר בך!

ויש גם מתנות... זאת הדרך לזכות - למיתוק הדינים.

אומר ה'דגל מחנה אפרים' שהדבר רמוז בפרוש רש"י על הפסוק: "וישלח יעקב מלאכים" – שמפרש שם רש"י - מלאכים ממש...

דוגמא לדבר: כמעט כל אדם בעולם, יוצא בבוקר לעבודה במטרה להרוויח כסף, כדי שיוכל לחיות, ולהחיות את בני ביתו.

העבודה והכסף הם – דבר גשמי, והם גם יכולים להישאר במימד הגשמי.

אבל, בראיה רוחנית – העבודה והכסף הם אמצעי לענג בו את השבת, ולהרבות בתורה בקיום מצות, לקדש ולרומם שם שמים, וע"י מבט רוחני אפשר להעלות את הגשמיות שגורמת לקב"ה נחת רוח ולהתפאר בך.

בכל דבר גשמי יש - חלק אלוקי

ידוע שיעקב אבינו הוא מידת התפארת, וכולל את שתי מידות האבות: אברהם – מידת החסד, ויצחק – מידת הגבורה, ולכן נאמר:

"ויקרא שם המקום ההוא מחניים" – ע"ש שני המידות חסד וגבורה.

אדם שמשלב את שתי המידות, יכול - 'לשלוח מלאכים לעשיו'.

עשיו הוא - עולם העשיה הגשמי, אומר ה'דגל מחנה אפרים':

הנשמה האלוקית ירדה לגוף גשמי לעולם העשיה, בשביל:

"שיקשר כל עולם העשייה – לשורשו".  

אם מוצאים את הניצוץ האלוקי שמצוי בגשמיות, מעלים אותה לשורשה הרוחני, כפי שאומר 'דגל מחנה אפרים':

"לקשר ולייחד עולם עשייה אל - עולם העליון לשורשו".

למה זוכה מי שמקשר את העולם הגשמי ל'חלק' האלוקי שבו?

"ולבטל כל הקליפות שבעולם העשייה, ובזה - נמתקין כל הדינים".

הוא מתקן ומעלה את עולם העשיה, וכך:

מבטל את הקליפות של עולם העשיה, וזוכה - למיתוק הדינים.

נשמע מאוד טוב, אבל: איך עושים זאת? נלמד - מיעקב אבינו!

מה הרווח ממציאת האלוקות - בתוך הגשמיות?

מה רווח של מי שמקשר כל דבר גשמי לרוחניות?

הוא חי ופועל בעולם הגשמי, אבל - לא 'טובע' בו!

יעקב אבינו למד 14 שנה בבית המדרש, ורק אז "וישלח יעקב מלאכים..."

החיבור לתורה ולתלמידי חכמים, 'מאפס' את האדם, ועוזר לו:

לא להתבלבל - מהגשמיות, אלא, להפוך אותה למציאות רוחנית.

איך מגיעים למידת התפארת?

מידת התפארת כוללת את מידות האהבה והיראה, ונפרט:

מידת האהבה: כאשר האדם מכיר בגדלות ורוממות ה' יתברך, ומרגיש בליבו את אור ה', עובד את הקב"ה מרצון ואהבה אמיתיים.

מידת היראה: האדם מרגיש פחד ויראה מה' יתברך, ויודע שבכל שניה בחייו הוא תלוי בו, ולא רוצה לעשות דבר נגד רצונו.

מידת התפארת - צרוף רגשות אהבה ויראה: מידת התפארת משלבת את מידות האהבה ויראה, ומגלה את:

רצון הלב לרומם ולהגדיל - כבוד שמים, ולהאיר את אור ה' בתוך העולם הגשמי.

שורשה של התפארת – ב'דעת'

המקור למידת התפארת הוא בספירת ה'דעת', שמורכבת - מספירת החכמה והבינה, וגורמת לאדם להתבונן בגדולת הבורא ובחכמתו, ויוצרת אצל האדם רצון חזק להיות קשור למקור החיים והחיות:

בקשר של אמת, שנקרא - 'תפארת עוזו'.

התענוג האמיתי של האדם, הוא - לעשות רצון ה' ולדבק בו.

מידת ה'תפארת' – קישור העולמות

הקב"ה נמצא בעולם הזה בהסתר, וצריך לגלות אותו בתוך ההסתרה, ולאדם יש ניסיון: האם לעשות את רצוני או רצון ה'?

האם להגדיל את כבודי או את כבודו?

אבל, אדם שהשיג את מידת ה'תפארת' לפעול ולתקן את עולם העשייה ע"י שהוא:

מוצא ומאיר את ההסתרה – באור אלוקי.

ואת זה מלמד אותו – יעקב אבינו.

התורה שלמד יעקב אבינו ארבע עשרה שנה, מילא את ליבו ונפשו באהבה ויראת ה', והם האירו באור ה', וכך הוא:

'קנה' את מידת התפארת, ופעל לתיקון – עולם העשיה.

אדם שעובד את ה' יתברך במידת התפארת, מקבל כח מיוחד:

לחבר ולקשר את העולמות - העליונים והתחתונים יחדיו!

מידת התפארת עוזרת לאדם לעמוד בניסיונות, מתוך אהבה ויראת ה', ודווקא הניסיון מחזק לאדם יותר את הקשר עם הקב"ה.

מדוע יעקב אבינו נקרא 'חבל נחלתו'?

ליעקב אבינו היו 'חוטים' שמלופפים יחדיו כמו חבל, על כך נקרא:

"חבל נחלתו" – אלו חוטי אהבה, יראה ותפארת שקישרו אותו לקב"ה.

ולכן, דבקותו בה' יתברך - היתה בשלמות.

"האל הגדול, הגיבור והנורא" - ה"נורא" הוא כנגד יעקב אבינו.

דבקותו בה' יתברך היתה אמיתית - ובלי גבול, ועל כן זכה:

שגם הקב"ה יתגלה אליו, וישמור אותו - בלי גבול.

הזוהר הקדוש אומר דבר נפלא: 'נורא' זה - יעקב אבינו.

כי 'נורא'הוא דבר - שאי אפשר להשיגו, והבן!

איך ניתן לשלב גשמיות ורוחנית – יחדיו?

אדם שמבין שעולם העשייה הוא:

'לבוש' גשמי לאור ה'אלוקי' - הוא יכול לחבר בין העולמות.

לחבר ולמצוא את הקשר בין עולם העשייה לאור ה' ולקדושה שמצויה בו, וכך הוא מעלה את עולם העשיה לשורשו הרוחני.

דוגמא לדבר: כשאתה מכניס אוכל לפיך – גופך ניזון, וכשאתה מברך על האוכל – נשמתך ניזונה מהברכה, היא:

משפיעה עליך שפע אור - וחיות אלוקית!

והתוצאה? הכוח הגופני - מתחדש, ואתה מרגיש יותר חיות.

דווקא בך - הקב"ה מתפאר!

אומנם, המלאכים והשרפים עובדים את הקב"ה בשלמות, אבל, זה לא חוכמה, כי להם: אין יצר הרע! אין להם בחירה בין טוב או רע, ולכן:

הקב"ה - לא מתפאר בעבודתם!

אבל, יצר הרע שלא ישן לרגע, גורם לאדם לנהל מאבק יומיומי תמידי בין הגשמיות לרוחניות, ומעמיד אותו בנקודת הבחירה, דווקא זה גורם:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

שהקב"ה יתפאר בך, בכל רגע - שאתה עומד בניסיון!

ועל זה נאמר: "ישראל אשר בך אתפאר".

וכאשר אתה מפאר את הקב"ה במעשיך:

אתה זוכה – למיתוק הדינים.

אדם שזוכר זאת, יותר קל לו – לבחור בטוב לרצון ה' יתברך! (קהילות משה, אמור) ואומר נכדו של הבעל שם טוב הקדוש 'בעל דגל מחנה אפרים':

האושר והפאר הכי גדולים שיש לאדם:

הקב"ה אומר עליו: "ישראל אשר – בך אתפאר" שנזכה, אמן.

לע"נ הרה"ק רבי משה חיים אפרים בן הרה"ק רבי יחיאל מיכל אשכנזי והצדקת אדל בת הבעל שם טוב הקדוש, זכות כל הצדיקים תגן על עם ישראל, ויזכו לשמירה, ברכה והצלחה, וכל הישועות, אמן.