ישראל במלחמהישראל במלחמה

הבעל שם טוב


סיפור למוצ"ש

הבעל שם טוב הקדוש כמעט הכה את עבדו והציל יהודי ממות

התחנן העבד לבעל שם טוב הקדוש, ואמר "אדוני, אלך תכף". רגז עליו הבעל שם טוב הקדוש פעם נוספת, ורצה להכותו. והלך העבד והציל את הסוס. סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצ"ש | צפו

כך הבעל שם טוב לימד את תלמידו 'המוכיח' את שפת העופות

המוכיח מפולנאה תלמידו של הבעל שם טוב, השתוקק מאוד ללמוד את שפת הבהמות, העופות והדקלים. הוא היה סבור שבוודאי רבו ילמדו זאת. לשם כך הצטרף לנסיעה עם רבו. הבעש"ט אמר לו שיודע את סיבת בואו והחל ללמדו סודות נפלאים אלו. עד שהחל לשמוע את הבהמות והעופות משוחחים, צפו איך הסתיים הסיפור

5
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

האם הסוס שנגנב מהבעש"ט הקדוש לפני התגלותו - חזר?

נכרי אחד הגיע רכוב על סוס, והכה בחלון הבית שהיה בו הבעל שם טוב הקדוש, וביקש שיוציאו לו אש למקטרת ('לוליק'), והבעל שם טוב הקדוש יצא אליו, והכיר את הסוס שלו | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי שבת

מדוע הבעל שם טוב הזהיר לא להיכנס לעיר ויניצא? | צפו

רבי משה יליד מעז'יבוז', סיפר שבצעירותו נתן לו הבעל שם טוב הוראה בלי משמעות, והיא שלא יכנס לעיר ויניצא. ואכן ניזהר על כך מאוד. עד שיום אחד נתפס באנשי החוק שהעלילו עליו שהתעודות שלו אינן כשרות ורצו לקחת אותו למעצר בעיר ויניצא | צפו בהשתלשלות המקרה מפי הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

1
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

מה הבעל שם טוב הקדוש בחר לבעל האכסניה - בן או עושר?

שאל הבעל שם טוב הקדוש את בעל האכזניה: אשתך ילדה בן? ענה לו: כן. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש שתדע שנתנו לך אפשרות לבחור בין מעות או בן | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי שבת

מה קרה למכשפה ששלחה שד להזיק לבעל שם טוב? | צפו

טרם התגלות הבעל שם טוב, בעיירתו התגוררה מכשפה שהיה לה שד שדרכו פעלה הרס והיזק לעיר. הבעל שם טוב הקדוש בתפילתו הזכה קילקל את כשפיה. וכשהמכשפה ידעה על כך שלחה לו איומים | צפו בהרב יצחק ישי בנון מסביר איך הסתיים הסיפור (חסידים)

11
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

איך הבעל שם טוב הציל את מי שנתן לו קמח ודגן בהקפה

אמר הבעל שם טוב הקדוש לחוכר: יגיעו אליך שליחים מהמושלת, והיא תבקש שתחתום על חוזה חכירה, אל תלך עם השליחים אפילו אם הם יבואו אליך כמה פעמים, עד שהם יגיעו אליך עם עגלה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצאי שבת

רגע לפני שהבעש"ט נפטר, נשמתו של המת הגיעה אליו

שעות לפני שהבעל שם טוב הקדוש הלך לעולמו בחג השבועות, הוא ראה את מלאך המוות, והתפלא שהמשרת אינו רואה אותו. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסכולה למוצ"ש • צפו

מדוע הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות מגוי?

הבעל שם טוב הקדוש עמד לפני התיבה, ולפתע סגר את סידורו ויצא מבית הכנסת כדי לקנות עצים מגוי. | למה הפסיק הבעל שם טוב מתפילתו בשביל לקנות עצים? מה ביקש הבעש"ט מתלמידיו לתת לגוי? ומה אמר הגוי על אלוקי היהודים? | הרב יצחק ישי בנון בסגולה למוצאי שבת (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

כשהבעש"ט הבטיח להורי בעל התניא: עוד שנה יהיה לכם בן

בסעודת יום ההולדת אמר הבעל שם טוב הקדוש לרבי ברוך, למועד הזה ממש אתם חובקים בן.בדיוק לאחר שנה בח"י אלול תק"ה, נולד רבי שניאור זלמן – האדמו"ר הזקן. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

2
| הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי השבת

איזה דבר איום גילה הבעש"ט כשבדק דופק לרופא הגוי? צפו

רופא גוי מפורסם הגיע לדוכסית שבעירו של הבעש"ט. והדוכסית סיפרה על גדלותו של הבעש"ט. הרופא התעניין וביקש לראותו. כשנפגשו, שאל הרופא את הבעש"ט היכן וממי למד רפואה? ואז הציע הבעש"ט שכל אחד יבדוק את הדופק של חברו. כשבדק הבעש"ט את הדופק של הגוי, גילה הבעש"ט לפני כולם, מי הוא בדיוק אותו רופא שפל... במעשה זה נעשה קידוש ה' גדול | צפו במסר של הרב יצחק ישי בנון (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור למוצ"ש

הבעש"ט הקדוש ענה על השאלה - מתי הוא יפטר מהעולם?

כששמע את התשובה רבי יעקב יוסף מאותו יהודי, נזכר מיד בדבריו של הבעל שם טוב הקדוש... והבין כי הגיע עת פטירתו מהעולם. סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)

1
| הרב אהרון ראובן |

סיפור למוצ"ש

כך הבעל שם טוב דרש מהעגלון לעצור ולהתפלל ביער הקפוא

הדבר היה בימי החורף, באותו היום היה קור גדול מאוד, אמר הבעל שם טוב הקדוש: "נתפלל מנחה במקום פלוני", והמקום היה מרוחק מהם כמה פרסאות. סיפור חסידי למוצאי שבת (שבוע טוב)

הרב אהרון ראובן |

מאמר מיוחד

יום פטירת בנו היחיד של הבעש"ט: שמירה מהפחד? יש עצה!

רבי צבי הירש בנו של הבעש"ט הקדוש, זכה לעמוד לימין אביו עד יום פטירתו, ינק מאביו יראת שמים טהורה, וזכה למעלות גדולות בתורה, מאמר מיוחד לזכרו (חסידים)

1
| ורד שאלתיאל |

סיפור למוצ"ש

כיצד השלהבת הקטנה של רבי ברוך הראתה את הדרך לסוס?

לפתע השלהבת הקטנה התחילה לרקד בעצבנות עד שנעלמה. תלמידיו של רבי ברוך נדהמו, הם רצו לראות מה יגיב הרבי, אך רבי ברוך ממעז'יבוז שקע בהרהורים | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

הרב אהרון ראובן |

הסגולה למוצאי השבת

מה גילה הבעל שם טוב הקדוש לרבי מיכל מזלאטשוב? | צפו

כשרבי מיכל מזלאטשוב היה ביום שישי אצל רבו הבעש"ט, ציוה אותו הבעש"ט לנסוע לביתו לשבת. אך רבי מיכל השיב בשלילה, כי לא הייתה לו עגלה לנסוע לביתו. הבעל שם טוב אמר לו שיהיה לו עגלה לנסוע וכך היה. אך לפני שיצא גילה לו הבעש"ט דבר מה | צפו בגילוי המדהים (חסידים)

1
| כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש | צפו

מדוע ביקש הבעל שם טוב הקדוש לעקור את המנורה?

סיפור מהבעש"ט המסוגל לפרנסה והצלחה, והשבוע, הרב יצחק ישי בנון מספר: כשהבעש"ט הגיע לקהילת שדה לבן וביקש מהגבאי להוריד את מנורת 'למנצח בנגינות'. מה עמד מאחורי הבקשה? איך פעל רב בית הכנסת כשראה שנעקרה המנורה? ומה המאורע העומד מאחורי המנורה? | צפו (חסידים)

2
| כיכר השבת |

סיפור חסידי למוצ"ש

צום וסיגופים | כך התקרב המגיד ממעזריטש לבעל שם טוב הק'

המגיד היה מתמיד גדול בלימוד, ולכן, יום יומיים לאחר שיצא לדרך, התחרט מאוד על הנסיעה, כי הטלטלה בדרכים לא אפשרה לו להתמיד בלימוד, והדבר גרם לו לעוגמת נפש רבה | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

3
| הרב אהרון ראובן |

סיפור המסוגל להצלחה ופרנסה

כשהבעל שם טוב הקודש הבטיח בשנת בצורת: היום ירד גשם!

כמידי מוצאי שבת קודש, סיפור על הבעל שם טוב המסוגל להצלחה ופרנסה בשפע, והשבוע: בעיירתו של הבעל שם טוב חורף אחד גשמים לא ירדו. כיצד פעל הבעש"ט שירד גשם? ומה המסר ששלח הבעש"ט לגוי שגיחך על תפילתם היהודים להורדת גשם?

כיכר השבת |

הסגולה למוצ"ש

מה הבעש"ט בחר - שיגזלו את כספו או שיחלה בקדחת? • צפו

כמידי מוצאי שבת הסגולה לפרנסה והצלחה, והשבוע הרב יצחק ישי בנון בסיפור על הבעל שם טוב ששמע כרוז משמיים שעליו לבחור, או שיגזלו את ממונו או שיחלה בקדחת. במה בחר הבעש"ט ומדוע? | צפו (חסידים)

5
| כיכר השבת |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר