"דרך ישרה"

סנהדרין קיב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף קיב', ראשון, טז' חשוון תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קיב

א. דין נכסי עיר הנדחת 1. נכסי צדיקים, שבתוכה אובדין ושחוצה לה נשארים. 2. נכסי רשעים שחוצה לה אם נמצאים קרוב ויכולים להקבץ לתוכה, אובדין עמה. 3. פקדונות מותרין, והיינו של עיר אחרת שהופקדו בה, וקמ"ל דאף שקבל אחריות לא הויא כדידיה. 4. שותפות שחציה שייכת לבן עיר הנדחת: בהמה אסורה כיון שכולה צריכה שחיטה, ובעי אי שחיטתה מטהרתה מידי נבילה. 5. עיסה מותרת, דכמאן דפליגא דמיא. 6. מלבוש הצדיקים מותר, ואינו כנכסים. 7. שיער שבראש רשעיות א"צ שריפה, כיון שמחוסר קציצה. 8. פאה נכרית התלויה ביתד, בעי אי הויא כלבוש ושרי או כנכסים ואסור, תיקו. 9. ממעטינן שלל שמים שנאמר שללה, כדלקמן. 10. האילנות שבה, תלושין אסורים ומחוברים מותרים כיון דמחסרי קציצה, וביריחו אף מחוברים אסורים שנאמר בה היא וכל אשר בה.

ב. דיני קדשי שמים שבעיר הנדחת 1. קדשי בדק הבית נפדין. 2. תרומות ירקבו, ואיירי להו"א בתרומה ביד ישראל, ולמסקנא בתרומה שביד כהן, אבל תרומה שביד ישראל תנתן לכהן שבעיר אחרת. 3. מעשר שני וכתבי הקודש יגנזו. 4. קדשי קדשים, לרבי יוחנן ימותו בכיפה משום זבח רשעים תועבה, ולר"ל ירעו דאמרינן בהו הואיל ואישתני. 5. קדשים קלים, לר"י ה"נ הוו זבח רשעים תועבה, לשמואל יפדו דחשיבי שלל שמים, ולר"ל אסירי משום דהוי ממון בעלים. להו"א דר"ל הא דאמרינן קדשי מזבח ימותו אתי כר"ש ואיירי בכל הקדשים שחייב באחריותן, ולמסקנא איירי בקק"ל ובשיטת ריה"ג. 6. בכור ומעשר בעלי מומין אליבא דר"ש, לרבינא נפדים כיון שלא נאכלים בתורת בהמתך, ולשמואל חשיבי שללה ונהרגין בסייף. 7. בכור ומעשר תמימין שממעטינן לר"ש, לרבינא משללה ולשמואל מבהמתה משום שנאכלים במומן לבעלים.

ג. דיני עיר הנדחת 1. כונסין את כל שללה אל תוך רחובה. 2. אם אין לה רחוב, לרי"ש אינה נעשית עיר הנדחת דבעי רחובה דמעיקרא, ולר"ע עושין לה שרחובה משמע אף דהשתא. 3. היה רחובה חוצה לה, כונסין אותו לתוכה. 4. כליל לה', אמר הקב"ה שאם עושים דין בעיר הנדחת כאילו הקריבו לפניו עולה. 5. לא תבנה עוד לכמות שהיתה, ולגנות ופרדסים ריה"ג אוסר ור"ע שרי. ונחלקו להו"א במקום שיש כלל בעשה ופרט בל"ת אי דרשינן בכלל ופרט, ולמסקנא פליגי בלשון לא תבנה עוד. 6. עיר שיש בה כתבי הקודש, לחכמים יגנזו והעיר נשרפת, ולר"א לא נעשית עיר הנדחת דבעי שיוכלו לשרוף את כל העיר.

שאלות לחזרה ושינון

א. הדינים בנכסי עיר הנדחת ובעלותם (10)

ב. דיני קדשי שמים שבעיר הנדחת, השיטות ומהיכא ילפי (7)

ג. דיני עשיית עיר הנדחת וקביצת שללה (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר