ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

זבחים יג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף יג', חמישי, יא' אייר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יג

1. מחשבה בקבלה וזריקה. 2. טבילת אצבע. 3. מח' הברייתות.

  1. אמרינן במשנהדמחשבה פוסלת בזבח באחת מארבעת העבודות שחיטה קבלה הילוך וזריקה, ומחשבת הילוך לר"ש אינה פוסלת ולר"א דווקא במקום שאינו צריך להלך. והפסול בקבלה 1. ר"ע אמר לר"ט שההפרש בין קבלה לזריקה שלא עשה בה מחשבה כמעשה, וכן דפטור בקבל בחוץ או ע"י פסולין, ומתרצינן דקבלה פוסלת במחשבת שלא לשמו ולא בחוץ לזמנו. 2. מרבינן מחשבת פיגול אף בשחיטה וקבלה שנאמר ואם האכל יאכל, וממעטינן שפיכת שיריים והקטרת אימורין דבעינן עבודה דומיא דזריקה שמעכבת את הכפרה, ומתרצינן דקבלה שלא פסלה בפיגול היינו שבשעת שחיטה חישב שיקבל למחר. 3. הא דמרבינן מהאכל יאכל דמחשבה פוסלת בשפיכות שיריים והקטרת אימורין, זהו כשזורק ע"מ לשפוך שיריים למחר.

  2. נחלקו בגמרא האם מחשבת פיגול בשעת טבילת אצבע מפגלת בחטאות הפנימיות. והשמועות 1. קשיא דפגול ילפינן משלמים ובהם ליכא טבילת אצבע, ודחי דאתו מרבויא דקרא, וכדאשכחן דשלא לשמה מוציא מידי פיגול רק בחטאת ולא בשלמים. 2. בעי למימר דלמדנו הכל משלמים, ודינא דבחטאת שלא לשמו מוציא מידי פיגול ילפינן נמי משלמים דומיא דחוץ למקומו, ודחי דא"א ללמוד מזה לדין שלא לשמו שאינו נוהג בכל הזבחים. 3. במנחות שייכא לפגל: בקמיצה דומיא דשחיטה, בהקטרה דומיא דזריקה, בהולכה, ונתינה בכלי. שמעינן מינה דמכיון שא"א בלא שיעשנה וה"נ בטבילת אצבע, ודחי דנתינה בכלי דמיא לקבלה אף שאינו נכנס מעצמו כמו בדם. 4. למסקנא מייתי שתי ברייתות דפליגי האם טבילת אצבע מפגלת בחטאת, ופלוגתייהו כדלקמן.

  3. מייתי שתי ברייתות דפליגי האם טבילת אצבע מפגלת בחטאת, ומחלוקתם 1. בעבודה שא"א לבטלה כגון טבילת אצבע פליגי האם חשיבא עבודה כמו הולכה או לא. 2. הכא לכו"ע חשיבא הולכה ואין ראיה לעבודה שא"א לבטלה. ופליגי במחלוקת רבנן ור"ש אי הולכה מפגלת או לא, וקשיא דלר"ש ליכא פגול בחטאות הפנימיות. 3. הא דלא מפגלת איירי בחטאות החיצונות, ואף שלא נאמר וטבל הו"א דשייכא לפגל משום שחובה ליטול מהדם באצבעו.

שאלות לחזרה ושינון

  1. לגבי מה מחשבת קבלה שונה ממחשבת זריקה (3)

  2. המח' בפיגול בטבילת אצבע, והשמועות (4)

  3. במה נחלקו הברייתות לגבי פיגול בטבילת אצבע (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר