ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

זבחים קד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף קד', חמישי, יד' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קד

1. הריצוי בעור בפ"ע. 2. המח' בזה. 3. עור שנשרף. 4. שלשת בתי הדשן. 5. האיבעיות בפסולי הנשרפין.

א. לרבי הדם מרצה על העור בפ"ע ולראב"ש לא, ומקשינן סתירה דברישא כל שלא זכה המזבח בבשרה לא זכו הכהנים בעורה אתיא כראב"ש, וסיפא דאם אירע פסול אחר ההפשט עורותיהן לכהנים אתי כרבי. ומתרצינן 1. כולה כרבי ומודה דלא מהני הפשט קודם זריקה. 2. כולה כראב"ש, ואחר הפשט היינו שכבר ראוי להפשט.

ב. המח' אם דם מרצה על העור בפ"ע במאי פליגי 1. נאמר ועשית עולותיך הבשר והדם, לרבי יהושע כמו שאין בשר בלי דם כך אין דם בלי בשר וכראב"ש דדם לא מרצה על העור, ולר"א יש דם בלא בשר שנאמר ודם זבחיך ישפך ואתי כרבי דמרצה. 2. רבי אתי אף כרבי יהושע, דפסל דווקא בבשר שהולך למזבח ולא בעור שהולך לכהנים וכמו שמודה שבדיעבד אם זרק הורצה.

ג. ר"ח סגן הכהנים אמר שמימיו לא ראה עור יוצא לבית השריפה, ומקשינן דאשכחן 1. פרים הנשרפין, הוי למצותן. 2. קודם הפשט וקודם זריקה, דחינן דהעור טרם הופשט. 3. אחר הפשט וקודם זריקה, דחינן דסובר כרבי דמרצה או אף כראב"ש וכדאמרינן דאין הפשט קודם זריקה. 4. נמצאת טריפה בבני מעיים אמרינן דמרצה, ובעי למימר דזה אתי לאשמועינן, ודחי דקמ"ל דאף בכור בעל מום שנשחט בגבולין ונמצא אח"כ טריפה שמותר באכילה.

ד. פרים הנשרפין נשרפין כמצוותן בבית הדשן ומטמאים בגדים, ואם נשרפין בבירה לא מטמאים בגדים. ומפרשינן היכן היו בתי הדשן 1. בבית הדשן הגדול שבעזרה שרפו פסולים של בשר קק"ד ופסולי אימורי קק"ל ופרים הנשרפין שנפסלו קודם זריקה, וללוי אף בנפסלו אחר זריקה. 2. בהר הבית שרפו לר"נ נפסלו אחר זריקה וללוי בנפסלו אחר היציאה. 3. שריפתן כמצוותן חוץ לשלש מחנות.

ה. האיבעיות בדיני פסול ויציאה בפרים הנשרפין 1. האם נפסלים בלינה או לא כיון שאינם בני אכילה, ובעי למייתי ראיה דמחשבה לא פסלה ומלינת אימורין, ופסול ביציאה אמרינן דדלמא היינו פסול טומאה ויוצא. 2. האם נפסלים ביציאה קודם זריקת הדם למ"ד עדין לא הגיע זמנו לצאת, ואין להביא ראיה מאירע בו פסול ביציאתו דדלמא היינו פסול טומאה ולינה. 3. יצא רובו במיעוט אבר פשיטא דחשיב שיצא דאזלינן בתר רוב הבהמה, ובעי ביצא חציו ברוב אבר האם שדינן את מיעוט האבר בתר רובו או דאזלינן בתר הבהמה, תיקו. 4. האם אזלינן בתר יציאת רוב העוסקים או רוב הבהמה. 5. בעי אם יצאו וחזרו האם טמאים, ומייתי דאלו שלא יצאו אינם טמאים מכיון דהנך שיצאו יכולים לחזור, ודחי דהפנימיים לא נטמאים כיון דבעינן ואחר יבא אל המחנה. 6. אם כל המתעסקים יצאו וחזרו והפרים בפנים. 7. האם מטמאין בפנים אוכלין ומשקין בעודם עדיין בפנים, ופשט דלא מטמאין משום דמחוסר יציאה כמחוסר מעשה.

שאלות לחזרה ושינון

א. המח' האם הדם מרצה על העור בפ"ע, ויישוב הסתירה (2)

ב. במאי נחלקו האם הדם מרצה על העור בפ"ע (2)

ג. היכן אשכחן עור שיוצא לבית השריפה (4)

ד. היכן היו שלשת בתי הדשן (3)

ה. האיבעיות בדיני פסול ויציאה בפרים הנשרפין (7)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר