"דרך ישרה"

בכורות נח-נט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות נח'-נט', שישי-שבת, יא'-יב' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף נח

*שלשת הגרנות. *כיצד מעשרין.

א. שלש גרנות למעשר בהמה כנגד חורפי אפלי וקייטי, והזמנים 1. לר''ע בפרוס הפסח פרוס עצרת ופרוס החג וזהו ט''ו יום לפניהם כדי שתהא בהמה מצויה לעולי רגלים. 2. לבן עזאי כ''ט אדר דקסבר אדר שסמוך לניסן לעולם חסר, אחד בסיון דלא נפישי, כ''ט אב דזימנין אב חסר, ולטעמיה דהאלוליין מתעשרין בפני עצמם. דמסתפק האם ר''ה למעשר בהמה בא' אלול או א' תשרי, ולדידיה נולדו לו חמשה באב חמשה באלול חמשה בתשרי מכניסן לגורן אחד ומעשרן באחד מהאלוליין. 3. לר''א ור''ש א' ניסן כרשב''ג דדורשים שתי שבתות לפני הרגל, אחד בסיון כדלעיל, כ''ט אלול דסברי אחד בתשרי ר''ה למעשר בהמה, ועבדינן הכירא בין חדש לישן וכן דהוי יו''ט ואסור להעביר סיקרא.

ב. כיצד מעשרין 1. כונסן לדיר ועושה פתח קטן שלא יצאו שנים כאחד, מונה אחד אחד והעשירי סוקר בסיקרא ואומר הרי זה מעשר. 2. אימותיהן בחוץ וגועות ויוצאות, דאין להוציא בידים שנאמר יעבור, ולא נותן ירקא גזירה משום לקוח ויתום. 3. מצוה למנותן בשבט, ואם מנה בלא שבט או רבוצים או עומדים חל שנאמר העשירי קדש מ''מ. 4. לא קרא שמו עשירי חל, שנאמר יהיה קדש מ''מ. 5. נטל עשרה מתוך מאה, לת''ק אינם מעושרים שנאמר עשירי, ולר''י בר''י מעושר דיליף ממעשר דגן שניטל באומד ובמחשבה. 6. קפץ אחד מהמנויין לתוכן פטורין, ומן המעושרין כולם ירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים.

שאלות לחזרה ושינון

דף נח

א. זמני שלשת הגרנות למעשר בהמה (3)

ב. כיצד מעשרין (6)

דף נט

*עשירי מאליו קדוש. *מנין הראוי.

א. לרבא עשירי מאליו קדוש אף שנשתייר בדיר, ומייתי מנא ליה לרבא 1. לא קרא שמו עשירי קדוש שנאמר העשירי יהיה קדש, ודחי דלמא איירי שקרא לו קדוש. 2. קרא לתשיעי עשירי: יצא העשירי בשתיקה התשיעי נאכל במומו והעשירי מעשר, ודחי דהתם יצא או שהראה עליו. 3. אם מת העשירי כולם פטורים, ודחי דלמא נפטרו במנין הראוי. 4. למסקנא נשתייר עשירי בדיר הוי מעשר, והא דאמרינן שהתשיעי חולין כר''ש דקאמר שהתשיעי אינו קדוש אא''כ נעקר שם עשירי הימנו, דיליף ק''ו מאחד עשר שעושה קדושה להקרב, ודחי דהיא הנותנת וכן דהתם הוברר העשירי.

ב. דברי רבא במנין הראוי 1. מנין הראוי פוטר, וילפינן להו''א מקפץ אחד מן המנויין ודחי דלמא איירי שעישר עליהם ומעושרין זהו העשירי, ולמסקנא שנאמר יעבור ולא שכבר עבר. 2. י''ד טלאים בדיר ויצאו ששה בפתח זה וארבעה בפתח אחר וארבעה נשתיירו, אם הארבעה יצאו בפתח של הששה נוטל אחד והשאר מצטרפין לגורן אחר, ואם לאו ששה פטורין והשמונה חייבין, וקמ''ל דאף ספק מנין הראוי פוטר. 3. היו לו ט''ו טלאים, לא יכניס עשרה לדיר ויעשרם והשאר פטורים, אלא יכניס את כולם וחמשה יצטרפו לגורן אחד. 4. י''ט טלאים ואיכא תשעה שפטורים, איירי בדיר שיש לו שני פתחים ומכל פתח יצאו תשעה דהאחד ראוי לכאן ולכאן, ולא אמרינן שהתחיל למנות מתחילה דעשירי מאליו קדוש, ולא קאמר שמנה זוגות דקסבר עשירי למנין בהמות קדוש.

שאלות לחזרה ושינון

דף נט

א. מנין שעשירי מאליו קדוש (4)

ב. דברי רבא במנין הראוי (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר