"דרך ישרה"

נדה נא-נב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה נא'-נב', שישי-שבת, טו'-טז' כסליו תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף נא

*המחשבה במחובר ובמעשר. *גוזל בגת.

א. גוזל שנפל לגת בכרך לת''ק מטמא רק אם חישב עליו ולר''י בן נורי א''צ מחשבה, ויליף ק''ו מטומאה חמורה שא''צ מחשבה ואמרו לו דהתם אין יורדת לכך משא''כ טומאה קלה. ומפרשינן 1. טומאה חמורה אינה עושה כיו''ב משא''כ טומאה קלה, ודחי דכ''ש שתטמא שלא במחשבה. 2. טומאה חמורה א''צ הכשר משא''כ לטומאה קלה, ודחי מנבלת עוף טהור שא''צ הכשר ואין לחלק בין הכשר מים להכשר שרץ דא''צ משום שסופה לטמא טומאה חמורה. 3. למסקנא פרכינן משם טומאה חמורה בעולם לשם טומאה קלה.

ב. לענין מעשר מהניא מחשבת חיבור אף לרבי יוחנן, והשמועות 1. סיאה ואזוב שבחצר אם היו נשמרין לאדם חייבין אף דנזרעו לבהמה, ודחי שעלו מאליהן בסתמא לאדם ונשמרין היינו שהחצר משתמרת. 2. כל שחייבין במעשרות מטמאין טומאת אוכלין ולרבי יוחנן במחשבת חיבור ליכא טומאת אוכלין אף שחייבת במעשרות, ותירץ דקאמר כל מין שחייב במעשר. 3. כל שחייב בראשית הגז חייב במתנות ולא מקשינן מטריפה ש''מ דקאי על המין, ודחי דאתי כר''ש שפוטר טריפה אף מראשית הגז. 4. המפקיר כרמו ובבוקר בצרו חייב בפאה ופטור ממעשר, ש''מ דהמשנה קאי על המין.

שאלות לחזרה ושינון

דף נא

א. המח' בגוזל שנפל לגת בכרך ומ"ט (3)

ב. מחשבת חיבור לענין מעשר והשמועות (4)

דף נב

*שתי שערות

תינוק ותינוקת שהביאו שתי שערות חייבים בכל המצוות, ודיני שתי שערות 1. קטנה יכולה למאן עד שתביא שתי שערות, לר''י עד שירבה השחור בשתי שערות גדולות, לרבי יוסי עד שתקיף העטרה, ולבן שלקות עד שתכלכל. 2. נבעלה אחר שהביאה שתי שערות, לרי''ש ממאנת דלא נעשית בכך לאשתו והוי כדין קידושי טעות שממאנת אפילו שבנה מורכב על כתיפה, וכן היה מעשה בבתו של רי''ש, ולהלכה אינה ממאנת אם נבעלה אחר שהביאה ב' שערות. 3. לרב חלבו צריך שיהיה בעיקרן גומות ורב מלכיו קאמר דסגי בגומות בלי שערות, ולא נכתב שצריך גומות כיון דמהני שתי שערות בגומא אחת דרק בראש כל שערה יש לה גומא בפ''ע. 4. שתי שערות לרבנן דווקא במקום אחד ולר''ש אפילו בשתי מקומות. 5. שתי שערות בפרה ובנגעים ובכל מקום לרי''ש כדי לכוף ראשן לעיקרן לר''א כדי לקרוץ בצפורן ולר''ע כדי שינטלו בזוג, והלכה כדברי כולן להחמיר.

שאלות לחזרה ושינון

דף נב

דיני הבאת שתי שערות (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר