"דרך ישרה"

נדה נח-נט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה נח'-נט', שישי-שבת, כב'-כג' כסליו תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף נח

*ראיה בלא הרגשה. *תלית כתם וכגריס.

א. תליית כתם 1. תולה בכל דבר כגון שחטה בהמה או נתעסקה בכתמים, ודווקא ספק ניתז אבל ספק עברה טמאה. 2. במאכולת לרשב''ג דווקא אם הרגה ולדבריו אין קץ כיון שבכל מטה יש דם מאכולת, ולחכמים אפילו לא הרגה תולה בפשפש עד כתורמוס ולדבריהם אין סוף, ונראין דברי ר''ח בן אנטיגנוס שתולה עד כגריס של פול. 3. אין חוששין לכתמים בעיר שיש בה חזירים או הרבה טבחים ואשפות. 4. לל''ק נמצא עליה מין אחת תולה כמה מינים אבל נתעסקה באדום א''א לתלות עליו שחור, ולל''ב רבא קאמר נתעסקה ואיירי בתרנגולת שיש בה כמה מיני דם. 5. ר''ע תלה במכה שיכולה להוציא דם, ואמרינן שחכמים אמרו דיני כתמים להחמיר על ד''ת וכתמים עצמן דרבנן ואזלינן לקולא. 6. עד הנתון תחת הכר ונמצא עליו דם עגול טהור ומשוך טמא וכן הלכה וחכמים פליגי.

ב. דיני כגריס בכתמים 1. כגריס בדיוק לר''ה אינה תולה ולר''ח תולה, ופליגי דעד בכלל או לר''ה אזלינן לחומרא ולר''ח חכמים אמרו להקל. 2. נמצא גריס ועוד ורצופה בו מאכולת, לרבי חנינא טמאה דאין לתלות ביותר מכגריס, ולרבי ינאי טהורה כיון דמוכחא מילתא דאיכא דם מאכולת ונשאר כגריס דבעלמא תולין. 3. נתעסקה בכגריס ונמצא כגריס ועוד, תיבעי לר''ח כיון דנתעסקה תליא או לרבי ינאי כיון דלא רצופה מאכולת אין לתלות, ומייתי נתעסקה במועט אינה תולה מרובה ודחי דלמא שנתעסקה בכגריס ונמצאו שני גריסין ועוד, וקמ''ל דאין לטהרה ע''י תליה שהיו שני כתמים והגריס באמצען.

הדרן עלך פרק שמיני דנדה!

שאלות לחזרה ושינון

דף נח

א. תליית כתם (6)

ב. דיני כגריס בכתמים (3)

פרק תשיעי- האשה שהיא עושה

דף נט

*דם בספל. *השאילה חלוקה.

א. דיני ראיית דם בספל 1. אשה שעשתה צרכיה וראתה דם ועומדת לר''מ טמאה דאמרינן מי רגלים הלכו למקור והביאו דם ולרבי יוסי טהורה וכן הלכה, וביושבת לכו''ע טהורה ולר''מ במזנקת ונמצא דם בתוך הספל. 2. איש ואשה עומדין לר''מ הוי ספק ספיקא, לר''ל ה''נ פליג ונחלקו בחד ספיקא להודיעך כח דהתירא דרבי יוסי, ולרבי יוחנן ר''מ מטהר ורבי יוסי קמ''ל דטהורה לכתחילה. 3. איש ואשה שעשו צרכיהן לספל ונמצא דם במים רבי יוסי מטהר ור''ש מטמא מכיון שחזקת דמים מן האשה וקאמר אף ביושבת וכן באיש ואשה שיושבין.

ב. התליה בהשאילה חלוקה 1. תולה בנכרית, לת''ק דווקא אם ידעינן שראתה ולר''מ סגי שראויה לראות. 2. תולה במי שאינה מתקלקלת, והיינו נדה ושומרת יום בראשון שלה וכן ביושבת על דמי טוהר ובתולה שדמיהן טהורין. 3. שומרת יום בשני שלה והסופרת שבעה שלא טבלה לרשב''ג תולה ולפיכך רק חברתה מקולקלת, ולרבי אינה תולה ושתיהן מקולקלות אף מי שהכתם לא נמצא אצלה, וטמא וטהור שהלכו בשני שבילין אחד טמא ואחד טהור אליבא דרבי לר''ח אין תולין בטמא ולרב אדא תולין כיון שאין נפ''מ. 4. השאילה לבעלת כתם איכא סתירה ומיישיבינן דתלוי במח' רבי ורשב''ג, או כרבי ובראשון ושני של שומרת יום, או כרשב''ג ותולין למפרע ולא להבא.

שאלות לחזרה ושינון

דף נט

א. דיני ראיית דם בספל (3)

ב. התליה בהשאילה חלוקה (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר