"דרך ישרה"

נדה ע • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת נדה ע', רביעי, ד' טבת תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ע

*טומאה לאחר מיתה. *אלכסנדריא וריב"ח.

א. טומאה לאחר מיתה 1. זב וזבה נדה יולדת ומצורע שמתו מטמאין באבן מסמא עד שימוק הבשר ולר''א עד שיבקע כריסו, גזירה שמא יתעלפה. 2. גוי שמת טהור מלטמא במשא דטומאתו מדרבנן. 3. לב''ש כל הנשים מתות נדות ומטבילין כלים שהיו לידם בשעת המיתה, להו''א מביעתותא דמלאך המות מרפיא משא''כ פחדא דצמית ומסלק דמים, ולמסקנא מפני כבודן של נדות חיות וכדאמרינן בזבין אף שראיית אונס טהורה, ולב''ה דווקא במתה נדה. 3. האשה שמתה ויצאה ממנה רביעית דם מטמא באהל ולת''ק מטמא אף במשהו כדין כתם דקסבר מקור מקומו טמא, ולר''י אינו מטמא כיון שנעקר משמתה. 4. רביעית דם תבוסה דטומאתו מדרבנן, לר''א בר''י דם שיצא ספק בחייו ספק במותו, לחכמים שיצא בחייו ובמותו, לר''י דם שמטפטף לגומא ומעורבת בו הטיפה של המיתה כיון שאינו מתבטל ולר''ש אף בצלוב על העץ ודם שיצא מיושבת על המשבר מטמא משום כתם ופליגי האם מטמא גם באהל.

ב. שאלות אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חנניא 1. שלשה דברי חכמה: טומאת משא בזב, עד שימוק הבשר. 2. מחזיר גרושתו משנישאת אפילו שאסורה גם לישראל בתה מותרת לכהונה כיון שהיא תועבה ולא בניה. 3. שני מצורעין שנתערבו קרבנותיהם ואחד קרב ומת אחד מהן, השני יכתוב נכסיו ויהיה עני ויביא חטאת העוף הבאה על הספק ודלא כר''ש, ואיירי שקרב אשמו ואינו קובע בדלות ובהא סבר כר''ש. 4. שלשה דברי אגדה: כי לא אחפוץ במות המת כאשר עושים תשובה, ואם לאו כי חפץ ה' להמיתם. 5. ישא ה' פניו אליך לפני גזר דין, ואח''כ לא ישא פנים. 6. כי בחר ה' בציון קודם שנשא שלמה את בת פרעה, ואח''כ היתה העיר על אפי וחמתי. 7. שלשה דברי בורות: אשת לוט אינה מטמאת, כיון שהיא נציב מלח. 8. בן השונמית אינו מטמא כיון שהוא חי. 9. הזאת שלישי ושביעי לעת''ל למתים, נחכם לכשיחיו ויבא משה עמהם. 10. שלשה דברי דרך ארץ, מה יעשה אדם: לחכמה ירבה בישיבה וימעט בסחורה, עושר ישא ויתן באמונה, בנים זכרים ישא אשה ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמיש ובכולן יבקש רחמים וקמ''ל דתרוייהו צריכי.

שאלות לחזרה ושינון

א. טומאה לאחר מיתה (4)

ב. שאלות אנשי אלכסנדריא את ר"י בן חנניה (10)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר