"דרך ישרה"

ביצה כט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ביצה דף כט', רביעי, כג' תשרי תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף כט

*עובדין דחול. הדרן!

א. הדברים האסורים ביו''ט משום עובדין דחול 1. אין לפסוק דמים על בהמה או לבקש בדינר בשר, אבל שרי לומר זו כזו או ליטול מחצה או נתח וללא הזכרת סכום מדה וסכום מקח. 2. לרבי יהודה מותר לשקול במאזנים כנגד כלי ולחכמים אין משגיחין בכף מאזנים כל עיקר אם הם תלויות ואפילו לתת בהן ע"מ לשמור מן העכברים, וכן אסור לטבח אומן לשקול בשר ביד או במים, ולרבי יהושע שוקלין מנה כנגד מנה ביו''ט ולא דמי לבכור דאיכא בזיון קדשים וביו''ט איכא עובדין דחול. 3. אין עושין בית יד בבשר בסכין אבל ביד שרי, וכן מותר לעשות סימן בבשר. 4. אין משחיזין סכין ביו''ט אבל משיאה ע''ג חברתה, וא''ר הונא דה"מ במשחזת של אבן אבל בשל עץ שרי, ומייתי לחלק בין לחדדה לבין להעביר שמנוניתה. ואיכא ארבע לשונות אי קאי על השחזה או השאה או משחזת אבן או עץ, ואמרינן דשרי לחדדה והוי הלכה ואין מורין כן. 5. פליגי האם מותר להראות לחכם סכין ביו''ט, ולרב יוסף ת''ח רואה לעצמו ומשאילה לאחרים. 6. מכשירי אוכל נפש כגון סכין שנפגמה ושפוד שנרצם ת''ק אוסר שנאמר הוא לבדו יעשה לכם, ולאידך אתי למכשירין שאפשר לעשותם מערב יו''ט, ורבי יהודה שרי דלכם משמע לכל צרכיכם ולאידך אתי למעט נכרים. 7. שפוד שנרצף אסור לתקנו ביו''ט, ואע''ג דמיפשיט בידיה. 8. שפוד שצלו בו בשר לשמואל אסור לטלטלו ורב מלכיו מתיר לשמטו ולהניחו בקרן זוית אם יש עליו כזית בשר, ולרבינא בכל גווני שרי לטלטלו כדין קוץ ברה''ר. 9. לת''ק מותר למלאות כלי אבל לא במדה ולר''י כלי של מדה לא ימלאנו, ופלוגתייהו לל''ק בכלי העומד למדה ולל''ב בכלי המיוחד למדה, והא דאשכחן איפכא גבי שקילה במאזנים ביו''ט התם ר''י שרי כיון שלא עומד למדה ורבנן אסרי דהוי עובדין דחול, ומייתי שאבא שאול מילא את מדותיו מראש ביו''ט וכן בחוה''מ מפני ביטול ביהמ''ד ואף בחול משום מיצוי המדות. 10. אין למדוד בכדי לתת שעורים לפני בהמתו אבל שרי ליטול בכלי של מדה, ונחתום מותר למדוד תבלין כדי שלא יקדיח תבשילו, וכן אשה מותרת במדידת קמח כדי שתטול חלה בעין יפה ויש אוסרין. 11. פליגי האם שונין בניפוי קמח, ואם נפל לתוכו צרור פליגי אם ינפה או יוציא בידו, והיו שניפו בשינוי כגון בגב הנפה. 12. אין להביא כדי יין בסל וקופה אלא על כתיפו וכן המוליך תבן לא יפשיל את הקופה לאחוריו אלא מביא בידו ואם א''א לשנות מותר, אבל אין למחות דמוטב יהיו שוגגין ולא יהיו מזידין, וזהו בין בדרבנן כגון אין מטפחין וישיבה בפתח מבוי ובין בדאורייתא כגון גבי תוספת יום הכיפורים.

הדרן עלך פרק שלישי!

שאלות לחזרה ושינון

א. הדברים האסורין ביו"ט משום עובדין דחול (12) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר