"דרך ישרה"

סוטה יג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה יג', שלישי, כ' ניסן תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף יג

*קבורת יעקב ויוסף. *פטירת משה וקבורתו. הדרן!

א. קבורת יעקב ויוסף 1. כאשר הלכו לקבור את יעקב אחי יוסף ובית אביו נכתבו לבסוף, אבל מתי שחזרו הוקדמו לשאר העולים לקבור דמכיון שראו בכבודן של בני ישראל נהגו בהם כבוד. 2. הקיפו בכתרים את ארון יעקב ליד כתרו של יוסף כגורן שמוקף באטד, שבני עשיו ישמעאל וקטורה באו למלחמה והניחו שלושים וששה כתרים. 3. כאשר באו למערת המכפלה עשיו עיכב וטען שיעקב קבר את לאה בחלקו וקנה רק את הבכורה ולא את חלק הפשוט, ושלחו להביא ממצרים את שטר המכירה ע''י נפתלי שהיה קל כאילה, וחושים בן דן הכהו במקל והרג לעשיו ויעקב פתח את עיניו וחייך ואז נתקיימה נבואת רבקה שתשׁכל משניהם ביום אחד וזהו בקבורתן. 4. כאשר כל עם ישראל התעסקו בביזת מצרים משה נתעסק בארונו של יוסף כיון שהיו מצוות חביבות עליו, וידע את מיקום הארון מסרח בת אשר, ויוסף היה בארון מתכת משוקע בנילוס וצף או בקברניט של מלכים ונזדעזע והוליכו את ארון יוסף בצד ארון הברית שקיים כל מה שכתוב בזה. 5. מעלת יוסף שהתעסק בקבורת יעקב כיון שכבודו במלכים יותר מבהדיוטות, וכבודו של יוסף שמשה התעסק בארונו שכבודו בגדולים ואח''כ במרובים, והחזירוהו לשכם שמשם גנבוהו. 6. העושה דבר ואחֵר גמרו נחשב כאילו עשה הכל דכתיב אשר העלו בני ישראל, ואם לאו מורידין מגדולתו שנאמר וירד יהודה, וקובר אשתו ובניו מבת שוע ער ואונן. 7. יוסף נקרא עצמות בחייו על שלא מיחה כשאמרו עבדך אבינו, ומת לפני אחיו על שהנהיג עצמו ברבנות. 8. ויוסף הורד מצרימה שהוריד את אצטגניני פרעה מגדולתן, ונקנה ע''י פוטיפר עבור עצמו לכן נסתרס ונקרא פוטיפרע.

ב. פטירת משה רבינו וקבורתו 1. ה' אמר למשה רב לך באותה הלשון שאמר לעדת קרח רב לכם, או יש לך רב וזהו יהושע היתה שבת של דיו זוגי, או שלא יאמרו כמה הרב קשה והתלמיד סרבן. 2. משה באותו היום היה בן מאה ועשרים שה' ממלא את שנותיהם של הצדיקים, ולא יכל לצאת ולבא בדברי תורה שנסתתמו ממנו שערי חכמה, אבל כחו היה במתניו שפסע שתים עשרה מעלות בבת אחת. 3. משה מת בהר נבו וזהו חלקו של ראובן, וקבור בחלקו של גד ששם חלקת מחוקק ספון וביניהם ארבע מיל והיה מוטל בכנפי שכינה ומלאכי השרת אמרו צדקת ה' עשה, וה' אמר: מי יקום, מי כהחכם, החכמה מאין תמצא, וימת שם משה ספרא רבה דישראל וכן השמיעה בת קול בכל מחנה ישראל, וי''א משה לא מת אלא עומד ומשמש דיליף מהר סיני בגז''ש שם. 4. ויקבור אותו בגי בארץ מואב מול בית פעור לכפר על עוון פעור, וזהו סימן בתוך סימן ובכל זאת לא ידע איש את קבורתו, ומלכות הרשעה שלחה גיסטרא ולעומדים למעלה היה נראה שהוא למטה וכן איפכא, ואף משה עצמו אינו יודע היכן קבור. 5. אחרי ה' אלוקיכם תלכו אינו כפשוטו שהרי ה' אש אוכלה אלא לילך אחר מידותיו, דחזינן שהקב"ה בתחילת התורה הלביש ערומים מאדם וחוה שעשה להם כתנות עור הבאות מן העור או שהעור נהנה מהם, וכן ביקר חולים מאברהם, ניחם אבלים מיצחק, וקבר מתים ממשה שנאמר בסוף התורה ויקבור אותו. 6. משה רבינו נתאוה להכנס לארץ ישראל לא בכדי לאכול מפריה אלא לקיים את המצוות התלויות בארץ וקיבל שכר כאילו עשאם, וכתיב ואת עצומים יחלק שלל כאברהם יצחק ויעקב, תחת שמסר עצמו למיתה שאמר מחני נא מספרך, ואת פושעים נמנה עם מתי מדבר, והוא כיפר על חטא העגל ובקש רחמים על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה.

הדרן עלך פרק קמא!

שאלות לחזרה ושינון

א. קבורת יעקב ויוסף (8)

ב. פטירת משה רבינו וקבורתו (6) הדרן!

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר