"דרך ישרה"

סוטה כד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה כד', שבת, א' אייר תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף כד

*הנשים בהשקאה וכתובה.

א. דיני הנשים לענין השקאה וכתובה 1. ארוסה לא שותה לרבי יאשיה שנאמר תחת אישך ואלימא דלא מיחסרא מסירה לחופה ולרבי יונתן שנאמר תחת אישה דאלימא משום דהוי קידושי דידיה וסוקלין על ידו ולאידך אתי להיקש איש לאשה, ואיירי שהארוס בא עליה בבית אביה משום דבעינן שתקדם שכיבת הבעל לבועל. 2. שומרת יבם לרבי יאשיה שותה שנאמר איש איש ולאידך אתי לחרש, ולרבי יונתן אינה שותה שנאמר תחת אישך. ואיירי שבא עליה היבם בבית חמיה, ואמרינן דלרב הסובר קנה לכל אתי אפילו כרבי יונתן ומדאיצטריך קרא למעוטה ש''מ דהויא אשתו מעלייתא, ושמואל הסובר דלא קנה לכל אתי אף כרבי יאשיה ומדאיצטריך קרא לרבותה לשתיה ש''מ שאינה אשתו כלל. 3. האומרת טמאה אני לך או שבאו עדים שהיא טמאה. 4. אמרה איני שותה אין לה כתובה, אבל אם בעלה אמר שלא משקה אותה אינה שותה אבל נוטלת כתובה, כן מי שבעלה בא עליה בדרך. 5. מי שבעלה קינא לה ונסתרה ומת קודם שהשקה אינה יכולה לשתות, ולב''ש יש לה כתובה דשטר העומד להגבות כגבוי דמי, ולב''ה מתוך שאינה שותה אין לה כתובה ואינו כגבוי. 6. מעוברת או מינקת חבירו לר''מ אינן שותות ולא נוטלות כתובה דקסבר יוציא ולא יחזיר עולמית, ולחכמים שותות דיכול להפרישה ולהחזירה לאחר זמן. 7. איילונית וזקינה שאינה ראויה ללדת, לת''ק אין להם כתובה ולא שותות ולר''א יכול לפרות מאשה אחרת. 8. אשת כהן שותה וקמ''ל דלא אמרינן הואיל ונתפשה, ומותרת לבעלה אף במתנוונה דרך איברים. 9. אשת סריס שותה, וקמ''ל אף שנאמר מבלעדי אישך והוא לאו בר הכי. 10. מקנין מכל העריות וקמ''ל אפילו שאינה נאסרת על הבועל מחמת בעילה זו, ואין מקנין ע''י קטן שנאמר איש ולא ע''י מי שאינו איש וזהו להו"א שחוף או גוי ולמסקנא בהמה כדלקמן. 11. ב''ד מקנין לאשת חרש ושוטה ומי שבעלה בחו''ל או בבית האסורין, ולרבנן מהני רק לפסלה מכתובתה דבעי וקינא והביא ולרבי יוסי בעלה יכול אף להשקותה, ומדברי רבנן מוכחינן שהעוברת על דת צריכה התראה להפסידה מכתובתה ואיכא למידחי דלית לה אימתא דבעל משא''כ ארוסה שומרת יבם וחייבי לאוין. 12. חייבי לאוין כגון אלמנה לכה''ג לא שותות ולא נוטלות כתובה, ומקנין להו''א להפסידן כתובתן ודחי דלמא לאסרן על הבועל. 13. איילונית לר''א בר''ש לא שותה ואין לה כתובה שנאמר ונקתה ונזרעה זרע, ולחכמים מותרת וקרא אתי שעקרה נפקדת או שיולדת בריוח זכרים ארוכים ולבנים. 14. אשת ממזר לממזר שותה, וקמ''ל דלא אמרינן שמרבה פסולים. 15. אשת גר ועבד משוחרר להו''א אינן שותות שנאמר בני ישראל, ולמסקנא שותות שנאמר ואמרת לרבות. 16. לא משקין אשת סומא שנאמר ונעלם מעיני אשה, חגרת והעמיד הכהן, גידמת ונתן על כפיה, אלמת ואמרה האישה, והוקשו איש לאשה דה''נ סומא או אשת חיגר גידם ואילם לא שותה.

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני הנשים לענין השקאה וכתובה (16)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר