"דרך ישרה"

סוטה מה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוטה מה', שבת, כב' אייר תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(נתי שוחט, פלאש 90)

דף מה

*סדר הבאת עגלה ערופה.

א. סדר הבאת עגלה ערופה אם נמצא חלל באדמה 1. באים למדוד זקנים מלשכת הגזית, ומספרם לר''ש שלשה ולרבי יהודה חמישה דיליף להו''א שנאמר זקניך ושופטיך ודחי דאיצטריך למיוחדין שבשופטיך אלא מוי''ו דשופטיך, ויצאו הן ולא שלוחיהן, ומדדו דזו מצוה אפילו בנמצא בעליל שסמוך לעיר. 2. לר''א בן יעקב זקניך זו סנהדרין ושופטיך זה מלך וכה''ג ומייתי ברייתא דקסבר שכל הסנהדרין צריכה לצאת, אבל ליכא ראיה מזקן שהמרה על הב''ד מחוץ למקומן דדלמא יציאתן להוסיף על העיר והעזרות. 3. עול פוסל בעגלה ערופה ובפרה אדומה, ושאר עבודות פוסלות בעגלה שנאמר אשר לא עובד בה ובפרה למאן דיליף מעגלה בק''ו או בגז''ש בעינן שתמשוך כשיעור רוחב עול דהיינו טפח ולמאן דיליף מגופה דפרה פוסל בנתינה אפילו לא משכה אבל בעגלה לכו''ע עד שתמשוך, והחילוק שעול זהו אף שלא בשעת עבודה אבל שאר עבודות רק בשעת עבודה. 4. מום אינו פוסל בעגלה, וליכא למילף ק''ו מפרה שאין השנים פוסלות בה ואפ''ה מום פוסל משום שנאמר בפרה בה מום למעט עגלה, ומייתי דילפינן מתלתא קראי שאין עבודה פוסלת בקדשים: עוורת, מיד בן נכר, ובה שנאמר בעגלה, ואיצטריך לעבודת היתר ואיסור ולעבודה לפני ואחרי הקדישן. 5. הטעם בעגלה ערופה, תבא עגלה שלא עשתה פירות, ותערף בנחל איתן שלא עשה פירות, ויכפר על הריגת מי שלא הניחוהו לעשות פירות וזהו להו''א פריה ורביה ולמסקנא מצוות. 6. נחל איתן לת''ק זהו קשה שנאמר איתן מושבך ולאחרים זהו יָשן שנאמר גוי איתן מעולם. 7. עורפין בקופיץ מאחוריה בגז''ש עריפה מחטאת העוף. 8. מקומה אסור בזריעה ועבודה להבא שנאמר ולא יזרע, ולרבי יאשיה משמע אף לשעבר מדלא כתיב ולא יעובד ורבי יונתן פליג מדלא כתיב אשר לא נעבד, ומדכתיב ולא יזרע ילפינן שמותר לסרוק שם פשתן ולנקר אבנים שאינם בגוף הקרקע. 9. זקני העיר הקרובה נוטלים את ידיהם על מקום עריפת העגלה ואומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, והכוונה שלא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולווי. 10. דף מז, נמצא ההורג קודם העריפה תצא ותרעה בעדר ולאחר העריפה תקבר שכיפרה ספיקה והלכה לה, נערפה העגלה ואח''כ נמצא הרוצח ה''ז יהרג שנאמר ולארץ לא יכופר כי אם בדם שופכו. 11. עד אחד אומר שראה את ההורג נאמן שבכל מקום שהתורה האמינה לאחד הוי כשנים, ואם עד אחד מכחישו אמרינן שהיו עורפין, לעולא תני לא עורפין ולרבי חייא איירי שמכחישו בבת אחת או בפסולי עדות ואזלינן בתר רוב דעות אפילו לקולא, וזהו לל''ק אפילו שהעד הראשון כשר ולל''ב דווקא בפסול.

שאלות לחזרה ושינון

א. סדר הבאת עגלה ערופה (11)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר