"דרך ישרה"

גיטין עו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת גיטין עו', שני, יג' אב תשפ"ג, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ע"ו

*הנקה יום אחד. *ע"מ שתשמשי. *תנאי כפול. *אם לא באתי. *נאמנות עלי. *י"ב חדש. *לאחר.

ע"מ שתניק, במשנה פליגי אם שנתים או י"ח חודש, ומקשי מבריתא דסגי יום אחד. ומתרצינן 1. מתני' רשב"ג דאמר תתן דמיה כיון שנתכוון להרווחה, ודחי דסיפא רשב"ג. 2. בריתא רשב"ג דמיקל בתנאי. 3. מתני' בסתם וברייתא במפרש. 4. רב אשי פליג וס"ל דכל סתם כמפרש, ומתני' יום אחד מתוך שתי שנים, וקשיא ליה מאי שנא סיפא מרישא.

על מנת  שתשמשי 1. בלא נתקיים התנאי, לר"מ הוי גט כיון דלא כפל, ולרבנן אינו גט. 2. הסתירה ממת האב לר"מ אינו גט בכפליה לתנאיה, ולרבנן דהוי גט הינו רשב"ג דעכבה שאינה ממנה הוי גט. 3. חזר ואמר בפני שנים ע"מ שתתני מאתים זוז לא ביטל את הראשון, ובמאתים ושלש מאות ביטל האחרון את הראשון.

לרשב"א דקאמר אין תנאי בכתובים שאינו כפול. למי אמר 1. לר"מ, דהוי ב' כתובין ואין מלמדין. 2. לרבנן, דלכן יש ללמוד מהם.

לרשב"א גט אם לא באתי 1. באומר שיחול הגט אם יצא ממקומו או בישתהה ל' יום, אמרינן דאנטיפרס סוף יהודה וכפר עותנאי סוף גליל וסמוכין, ועכו סוף א"י ואח"כ חו"ל. 2. אעבור מכנגד פניך ל' יום ולא נתיחד עמה הוי גט. והינו תשמיש ולישנא מעליא, או פניך ממש והוי גט ואינו גט ישן.

אין לחוש לשמא פייס דאומר נאמנת עלי, אהיכא 1. בבריתא דהולך ובא ולא נתייחד, ולא במתני' דלא חזינן שבא אין לחוש. 2. מתני' לב"ש אם לא באתי בתוך י"ב חודש, וכ"ש בברייתא דצריך להאמינה.

י"ב חדש 1. אם לא באתי בתוך י"ב חדש ומת, למתני' אין גט דלאחר מיתה, ורבותינו התירוה כר' יוסי דזמנו של שטר מוכיח. 2. מעכשיו אם לא באתי הוי גט, ובעי אם הגט חל מעכשיו שהרי לא יבא או רק אחר י"ב חדש שהתקים תנאו. 3. אם לא באתי כתבו ותנו, כתבו בתוך הזמן פסול. 4. כתבו ותנו אם לא באתי וכתבו תוך הזמן, לת"ק פסול ולר' יוסי כשר.

הזמן שנחשב לאחר 1. שבוע, שנה. 2. שנה, חודש. 3. חודש, שבת. 4. שבת, ג' ימים. 5. רגל, ל' יום.

הדרן עלך פרק שביעי - מי שאחזו

שאלות לחזרה ושינון

דף ע"ו

המח' בע"מ שתניק, והאופן בברייתא (4)

ע"מ שתשמשי (3)

דברי רשב"א על מי קאי (2)

גט אם לא ראתי, ומהו (2)

החשש לשמא פייס (2)

המקרים בי"ב חדש (4)

הזמן שנחשב לאחר (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר