לרגל היארצייט - הערב

דווקא מתוך החושך העמוק תבוא הגאולה | מתורת האור החיים

החל משעות הערב יציינו עמך בית ישראל בכל אתר ואתר, את יום ההילולה של מורינו רבי חיים בן עטר זיע"א, בעל 'אור החיים' | ורד שאלתיאל במאמר מרתק מתורתו (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
ציון האור החיים הקדוש (צילום: Hadas Parush/Flash90)

ליארצייט של ה'אור החיים' הקדוש – ט"ו תמוז.

"הביאני אל בית היין" באיזה דרך אתה בוחר להיגאל?

ספרו הנפלא של ה'אור החיים' הקדוש נכתב ברוח קודשו. אמנם ניתן לקרוא את הדברים ולהבינם, אבל, מי שמבין באמת, מגיע:

לתענוג, אהבה ויראה שלא ניתן לדמיין, עד "נפשי יצאה בדברו".

ונתענג על באורו הנפלא על - גלות וגאולה.

בדור אחרון - החושך יהיה עמוק כמו התהום!

ה'אור החיים' הקדוש אומר, שלפני הגאולה נהיה בחושך סמיך, ומסביר:

"וחשך על פני תהום": נשקע בגלות ארוכה ועמוקה, כמו:

"תהום" – אתה מביט לתוך התהום, ולא רואה שיש לה סוף!

ה'חושך' – יצר האדם, יחשיך מאתנו את הדרך לעשות את רצון ה'.

אבל, בשורת הנחמה והגאולה, אומר ה'אור החיים' הקדוש:

"קץ שם לחושך" – גם חושך הכי סמיך בסוף נגמר, ואור הגאולה - יגיע!

'ויהי אור' – אל תאבד תקווה!

הגלות ארוכה... שנראה - שכמעט אבדה תקווה, אבל, אומר ה'אור החיים' הקדוש: "לא כן הוא! אלא: "ויאמר אלהים יהי אור" והכוונה היא:

"אור הגאולה העתידה - המופלא".

בקרוב אור הגאולה יתגלה ויאיר, ויהיה אור עצום ונפלא:

ו'אור' אלוקי נורא ונפלא, יאיר – בכל אחד מאיתנו!

אבל כרגע, האור הזה הוא 'סוד' נעלם, עד שיגיע רגע הגילוי, במהרה, אמן!

המשיח יתגלה בזכות - לימוד התורה

ביאת המשיח תלויה בלימוד התורה, ה'אור החיים' הקדוש מביא ראיה:

"ורוח אלהים" - רוחו של משיח 'מרחפת על פני המים':

"ואין מים אלא תורה" – ההתמדה בלימוד התורה תביא לגילוי המשיח, מכיון:

"שלא יגאלו ישראל, אלא בזכות התורה - שנמשלה למים" (בראשית, מט').

שתי דרכים - איך לסחוט ענבים ליין?

ה'אור החיים' הקדוש אומר, שהגאולה יכולה להגיע בשתי דרכים:

הדרך הראשונה: "הביאני אל בית היין" - התורה נמשלה ליין.

הקב"ה 'יכבס' את עם ישראל ביינה של תורה:

"כיבס ביין" – הטהרה והניקיון מעסק התורה, יביא לגילוי המשיח.

הדרך השניה - "ובדם ענבים": אם יגיע זמן הגאולה, וישראל לא יעסקו ב'בית היין' - בתורה:

"יעמיד להם מלך קשה כהמן" – וח"ו עם ישראל ייסחט ע"י יסורין, וכך, יזדככו ויתבררו ניצוצי הקדושה – ותבוא הגאולה.

איך אתה בוחר להיגאל? הבחירה חופשית!

יש לאדם בחירה – איך לעשות את ה'ברור' לקראת הגאולה:

ע"י לימוד תורה: הנקראת - 'מלאכה' נאה, או:

ע"י יסורין ח"ו: שזוהי 'מלאכה' בלתי נאה.

"ראה נתתי לפניך היום... ובחרת בחיים", אבל:

החכם יודע כי: "מוצאי – מצא חיים!

בישול ענבים עד הפיכתם ליין: אם ח"ו הגאולה תגיע ע"י יסורין, הדבר נמשל לבישול ענבים עד שהם הופכים למיץ ענבים, פרי הגפן.

הגאולה תגיע, בהתאם לשתי האפשרויות לעיל:

"יגלה בגילוי מלכות עליון" - גאולה מתוך עסק התורה.

"עני ורוכב על חמור" – גאולה ח"ו מתוך יסורין (זכריה ט', ט').

הגאולה תגיע מתוך – אוזלת יד!

"כי ידין ה' עמו" – אם הקב"ה נאלץ לעשות 'דין' בכעסו, הוא מבטיח:

'לעולם לא יריב אותם' – יותר הוא לא יכעס על עם ישראל (דברים, לב', לו').

'כוסות התרעלה' שעברו הצדיקים – הקב"ה יראה את הצרות והיסורין שעברו על הצדיקים, ובעבור צערם – "ועל עבדיו יתנחם".

אומר ה'אור החיים' הקדוש: "שבשביל הצדיקים שהתייסרו – יתנחם".

הצדיקים מוכנים לכפר על עם ישראל עם סבל ויסורין שמקבלים על עצמם, ועבורם אומר הקב"ה: "יתנחם, ויאמר - די לצרות הגלות".

האם לפני הגאולה יהיו - מנהיגי אמת?

יתכן שזמן הגאולה הגיע, והקב"ה רואה שאין לעם ישראל כח להציל את עצמם מהגלות, ואין לצדיקים כח:

"לייסר בשבט מוסר למרגיזי אל".

ולא כח להוכיח את עם ישראל:

ולא יישארו: "אנשים גדולים, נביאים חוזים, בעלי רוח הקודש".

את המצב הזה מגדיר ה'אור החיים' הקדוש:

"כי אזלת יד" – ייאוש טוטאלי וחוסר אונים!

ומוסיף, שלא יהיה: "כח למדריכים בדרכי ה' להדריכם" – ועם ישראל ישאר:

"אפס עצור" – אפס, אין מי שיצליח להשפיע עליהם, ונפשות ישראל ירגישו:

"ועזוב" - עזובים ונטושים, ואין הנהגה בישראל...

אם כן, באיזה דרך יהיה ניתן לצאת לגאולה?

איזה טענה – תביא את הגאולה?

"איה אלוהימו צור חסיו בו" – הגויים ילעגו לעם ישראל, שיהיה בשפל המדרגה, ועם ישראל, יתעורר לזעוק ולטעון לקב"ה:

"איה אלוהימו" – אלוקים שלנו, איפה אתה?

אפילו שאין מעשינו הגונים, עדיין:

'חסיו בו' – אנו חוסים ובוטחים אך ורק בך!

הרשענו, אבל עדיין – בוטחים רק בך!

כי אתה 'צורנו' – אפילו שהרשענו ועברנו על מצוותיך, עדיין:

"כל מחסיהם בה'" – אנו עמך! וחוסים אך ורק בך, ועל כן:

אנו סובלים דלות ושפלות - למען שמך וכבודך!!!

ואף, מוכנים ליהרג על - קדושת שמך!

ולכן, אנו מבקשים שתראה בעניינו, שהרי:

'מצפים אנו לך' – מתי כבר תבוא ותגאלנו???

ואומר ה'אור החיים' הקדוש:

והקב"ה - ירחמנו ויענה לבקשתנו ויושיענו...

מי יגאל את ישראל - בגלות האחרונה?

ארבע גלויות היו לישראל, וכל גאולה היתה בזכות משהו אחר:

גלות הראשון - בזכות אברהם אבינו ע"ה.

גלות שניה - בזכות יצחק אבינו ע"ה.

גלות שלישית - בזכות יעקב אבינו ע"ה.

והגלות הרביעית – ת.לויה בזכות משה רבנו.

'האור החיים' הקדוש אומר, שהתנאי לגאולה:

"שיעסקו ישראל בתורה"! כי:

"אין משה חפץ לגאול, עַם בטלים מן התורה".

התורה משולה - לשמן זית זך

וזהו שכתוב: "ויקחו אליך שמן זית זך" - רומז שהתורה נמשלה לשמן.

"מה שמן מאיר לעולם - כך התורה"!

ודקדק לומר 'זך' - שעסק התורה צריך להיות:

בלי 'שמרים' - בלי שיהיה רצון לאדם ל'טפוח' להתגדל או לקנטר.

ועוד אמר: 'כתית' – שצריכין לעסוק בתורה:

"ולכתת - גופם וכוחם"... כל אחד כפי כוחו, ועוד קצת מאמץ – ונגאל!

המשיח – משול לאביון שרעב... להתגלות!

"כי יהיה בך אביון" - המשיח נקרא 'אביון' – כי הוא רוצה להשביע רעבונו, שהוא – להתגלות לעם ישראל ברינה.

ואמר: "בך - פירוש בסיבתך"! "כי עוונותינו - האריכו קיצנו".

משפט מלך המשיח - כיצד?

"ואומרו באחד שעריך" – המשיח יהיה המיוחד שבסנהדרין, ואין מורה כמוהו:

"ושפט בצדק" – משפטו יהיה בצדק, ולא ישפוט - למראה עיניו, אלא:

"והריחו ביראת ה'" – הוא לא יסתכל לעיניים שיכול לשקר, הוא:

יריח את האדם, ואז ישפוט: האם יש בך יראת ה', אם לאו...?

מי רוצה למלא חשקו של – ה'אחד' המיוחד?

"ויצו ה' לכל איש ישראל, שלא יאמץ את לבבו" -

הקב"ה מצוה ברגעים אלו: להתאמץ בכל - עוז ותעצומות!

כדי להביא במהרה את המשיח, וזה יגרום:

"למלאת חשק - האחד המיוחד"!

תענוג אמיתי! תתאמץ... בכל עוז... כדי:

למלא את חשקו של האחד ומיוחד - בורא עולם!

מי לא רוצה לזכות לזה?

"הביאני אל בית היין" – ונזכה למשיח!

ה'אור החיים' הקדוש מעיד בהקדמה לספרו, שהוא נכתב מתוך גילויים עליונים - מעבר להשגת אנוש, כפי שכתב:

"נפתחו השמים ואראה מראות אלוקים..." והבן!

אור תורתו של ה'אור החיים' הקדוש מאירה!

מטהרת ומזככת את הנשמה, ומכינה את האדם - לקבל את פני משיח!

ממש בבחינת:

"הביאני אל בית היין" וכי טוב, להתכבס ביינה של התורה...

לע"נ רבי חיים בן עטר ה'אור החיים' הקדוש, זכותו תגן על כל ישראל, ונזכה במהרה לביאת המשיח וגאולה ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר