כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
מאמר לרגל היארצייט

הסיפור המחריד על רבי שלמה כש'הקוזק' ירה ופצע אותו

היום מציינים עמך בית ישראל את יום פטירתו של רבי שלמה מקרלין היה תלמידו של המגיד ממעזריטש, ורבי אהרן מקרלין - מתלמידיו המוכרים: בניו - רבי אשר מסטולין, רבי מרדכי מלעכוויט ורבי אורי 'השרף' מסטרליסק | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד (יהדות)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
הילולת הרה"ק רבי שלמה מקרלין זיע"א בעיר לודמיר שבאוקראינה, לפני שנתיים (מאיר אדרי, יחיאל לודמיר - סטייל הפקות)

ליארצייט של רבי שלמה מקרלין – כ"ב תמוז

מה ה'קוד' שמבעיר אותך?

רבי שלמה מקרלין היה תלמידו של המגיד ממעזריטש, ורבי אהרן מקרלין - מתלמידיו המוכרים: בניו - רבי אשר מסטולין, רבי מרדכי מלעכוויט ורבי אורי 'השרף' מסטרליסק.

רבי שלמה מקרלין היה בעל מופת עצום, והרבה - נושעו בזכותו.

קדושתו ומדרגתו היו גבוהים ונעלים כל כך, עד שהתבטא עליו המגיד ממעזריטש, שהוא היה המשיח בן יוסף בדורו, והאדמו"ר הזקן אמר, שגם אם היה מברך אבן שתלד בנים, האבן - תלד בנים!

על מסירותו לתורה התבטא האדמו"ר הזקן: "הוא חי טפח מעל הקרקע".

מה המופת הכי גדול שיש בעולם?

רבי שלמה מקרלין היה בעל מופת גדול, והיה אומר:

"המופת הגדול ביותר הוא, להכניס לתוך ליבו של ישראל שפע קודש, שיהיה ביכולתו להתפלל לה' יתברך".

רבי שלמה מסר עצמו על קידוש ה', ולכן, הזכרת זכותו ביום היארצייט שלו, מעורר את האדם לתפילה בכוונה, וזוכה שיתמלאו משאלות ליבו, הדלקת נר לע"נ רבי שלמה בן יוטא, נתינת פרוטה לצדקה, ולימוד מתורתו - הרי הם כהשתטחות על ציונו, וכל אחד מהם יכול ביום זה לפעול ישועות.

"גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם" - צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

ובטח ביום היארצייט שנקרא: הילולא – שאז יש בשמים שמחה גדולה עם הצדיק ולומדים את תורתו, והוא יכול לגזור מה שתבקש, בגדר:

"צדיק מושל - ביראת אלוקים" – כי יכול להפוך לאדם כל דין לרחמים.

והיה אומר: מה החטא הכי גדול שיש ליהודי? שהוא שוכח שהוא בן מלך! כי אם היה זוכר זאת, לא היה עושה שום חטא ועוון, כיצד? בהמשך...

מחשבות זרות – מה הפתרון?

חסיד אחד הגיע ל'בעל התניא', וסיפר לו שיש לו מחשבות זרות, ו'בעל התניא' אמר לפניו תורה כדי לחזקו. כעבור זמן, הגיע שוב החסיד לרבו עם אותה בעיה, ושוב 'בעל התניא' חיזקו בדבר תורה, וכך היה שלוש פעמים.

נכנס החסיד לבית מדרשו של רבי שלמה מקרלין, ובאותם רגעים, רבי שלמה היה באמצע הנחת תפילין, ואמר את הפסוק: "וארשתיך לי לעולם", וכששמע זאת החסיד:

התחולל משהו בראשו וליבו, וכל הקושיות נעלמו מִשִּׂכְלוֹ וליבו - לנצח!

שלוש מילים משפיעות יותר - משלושה מאמרים?

חזר החסיד לאדמו"ר הזקן ושאל: איך יתכן ששלוש מילים שבכלל לא נאמרו אלי, הועילו לי יותר משלושה מאמרי חסידות שיוחדו אליי?

ענה 'בעל התניא' - ישנם שני סוגי צדיקים:

"כי מציון - תצא תורה, ודבר ה' – מירושלים".

יש צדיק שפועל ע"י התורות שאומר, והוא נקרא: 'ציון'.

ויש צדיק שפועל ע"י 'דבר ה' שאומר, איזה 'וורט' שיש בו עוצמה אלוקית, איך אינו תורה, ורבי שלמה בן יוטא, הוא כזה צדיק, ונקרא:

ירושלים – שלמות היראה!

מ'ציון' תצא תורה – לזה נמשל ל'בעל התניא'.

ודבר ה' מירושלים – נמשל לרבי שלמה בן יוטא.

קישרי נישואין – קשר חדש שגורם לחיבור אמיתי

"וארשתיך לי באמונה" – אפשר לפרש את הפסוק:

הנח לניסיונות להוכיח, שיש לך - אמונה!

האדם יכול להיקשר לאמונה, כמו הכלה שנקשרת לחתנה – מה הקשר?

כלה שהחליטה בליבה להינשא לחתנה, מאותו הרגע, היא לא בודקת אפשרויות נוספות לחתן אחר, כי ליבה שלם להיקשר לעולם, עם החתן שבחרה!

לבחור באמונה – לשחרר את הספקות: כשאתה בוחר להאמין בקב"ה, זה קורה, רק לאחר שליבך מסכים לשחרר את הספקות והדעות השקריות, שסדקו בליבך את האמונה.

לאחר שהחתן והכלה עומדים תחת החופה, ובאים בקשרי נישואין, הקשר החדש מביא לחיבור פנימי אמיתי, כי, רק אז מתחילה ביניהם ההיכרות העמוקה, וזהו המשך הפסוק:

"וארשתיך לי לעולם - וידעת את ה'".

בשלב הקידושין – אמונה בוערת יוקדת בלב

כשאתה מגיע למסקנה, שהאמונה היא - האמת, הלב מתחזק ומשחרר את הלבטים והספקות ש'נגסו' בו בעבר, והעצה לדבר:

"האמנתי כי אדבר" – לדבר אמונה לעצמך, לחברך, לבוראך... כי:

"אבדה האמונה ונכרתה מפיהם" – מרמז, שהאדם ח"ו מאבד את האמונה, כי 'נכרתה מפיהם'. האמונה גנוזה בלב כל אחד מישראל, אבל, חייב להוציא אותה מהכח אל הפועל, כדי שתחדור ותתיישב ב'דעת', וזה ניתן לעשות ע"י התמדה בתורה הקדושה:

שמחזקת בלב את האמונה, שתעמוד לאדם בשעת ניסיון, וזוכה שיתקיים בו: "וארשתיך לי לעולם".

זהו סודו של רבי שלמה! אצלו 'דבר ה' – 'וורט' קצר, פעל ישועות גדולות, כי, האמונה והיראה האמיתית והשלמה - בערו ויקדו בליבו, והיו שורפים:

כל 'נדנוד' ספק באמונה, שעוד נותר בלב האדם.

הוא ראה במוחש שהקב"ה הוא מציאות כל העולמות כולם, וכל השאר שום דבר, כי - 'אין עוד מלבדו' כלל וכלל!

'קוד' יראה – מבעיר את האמונה

וישאל השואל: יראה היא – רגש, מה הקשר בינה לבין התורה שהיא – שכל? התשובה היא, שיש קשר גדול ועצום! כי מי שיראת ה' בליבו:

האמונה מתעוררת בליבו במילים קצרות - וברגע אחד!

'קוד' של יראה – תבחר 'קוד', כמה מילים או שיר שיבעיר את האמונה בליבך, יש לך כזה 'קוד'?

"והאלוקים עשה שיראו מלפניו" – ויש לזה כמה דרכים:

"אנכי ה' אלוקיך" – מצוה זאת היא י'סוד ה'יסודות ו'עיקר ה'כל:

לידע שיש מצוי ראשון שהמציא כל נמצא, הוא המקיימם בשפעו העליון".

תתבונן במעשי ה' גדולתו ונפלאותיו, וכך, תוכל לשבח ולפאר אותו, וליבך יפתח לאהבתו ויראתו? ואולי "והיו עיניך רואות את מוריך"?

ואולי, תכיר עד כמה כל אחד מאיתנו בריה קטנטנה, לעומת מי שאמר והיה העולם, ושהוא שורש כל העולמות כולם?

כל אחד, יבחר את המילים שיחזקו את יראתו, והאמונה תתחיל לבעור בליבו, כי סוף דבר הכל נשמע... כי זה כל האדם: ו'אין עוד מלבדו'!

'כופר נפש' עבור – מחצית מעם ישראל

ידוע הסיפור, שרבי שלמה נורה ונפצע ברגלו ע"י קוזאק, בזמן קבלת שבת, בי"ז בתמוז ה'תקנ"ב, ולאחר חמישה ימים נפטר, וסיפר שנגזרה גזירה קשה על מחצית מעם ישראל, והוא הסכים להיות כופר נפשם, וכך, מסר נפשו עבור על ישראל.

המגיד מקוזניץ מתאר את הדברים בספר שחיבר רבי שלמה 'שמע שלמה':

"רבי שלמה היה עטוף בטליתו, בקדושת "כתר", והוא שרוי בדבקות נפלאה, לא ראה ולא שמע מאומה".

"היה ממליך את בורא כל העולמים ושואג בקול גדול ונורא "לך ה' הגדולה והגבורה כי לך ה' הממלכה", באותו זמן, מאחורי החלון, כיוון חייל רוסי בשם ארמילוס ימ"ש את רובהו מול רבי שלמה הקדוש".

"נכדו הצעיר של הרבי עמד על ידו, ומרוב בהלה משך בטליתו. בשל הנענוע, התנער רבי שלמה לרגע מדבקותו, ואז ירה בו הקוזק הרוסי חץ, פצעו קשה מאוד. חמישה ימים לאחר מכן, בכ"ב בתמוז, נפטר מפצעיו רבי שלמה מקרלין, זכותו תגן עלינו".

לע"נ הקדוש שנהרג על קידוש ה' רבי שלמה בן מאיר בן יוטא, ה' יקום דמו, ויעמוד לפני כיסא הכבוד, ויבקש עבור כלל ישראל שיגאלו ברחמים, ותתגלה מלכות ה' במהרה, ויתקיים: "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר