בימים האחרונים נשאל הרב על ידי אחד מתלמידיו: "אשתי מאוד רוצה ללכת להרצאה של רב כשהרבה נשים נמצאות שם. והוא מושך מאוד בשיחתו הקולחת ובדבריו המבדחים ושמעתי שהרב מתנגד".

הרב השיב לתלמידו: "זו פירצה ממדרגה ראשונה בצניעות ובהפרדה בין אנשים לבין נשים. צא ולמד כמה החמירו רבותינו בענין העירבוביא הזאת המביאה לידי קלות ראש".

הרב הסביר את דבריו וכתב: "ואמרו במסכת קידושין פ״ב, א. בברייתא כל שעסקיו עם הנשים סורו רע. כגון הצורפים והסריקים והנקורות והרוכלים והגרדיים והספרים והכובסים והגרע והבלן והבורסקי. אין מעמידים מהם לא מלך ולא כהן גדול.

"ופירש רש״י ז״ל שמלאכת אומנותו נעשית לנשים, ונשים צריכות לו. סורו רע מנהגו רעה קרבותו רע להשתדל עמו שיהא סר לביתו. הצורפים עושים לנשים נזמים וטבעות. סריקים סורקי בגדים לנשים. נקורות נוקרי ריחיים. רוכלים מוכרים קישוטי נשים. ספרים נשים צריכות אותם לבנים. גרע אומן מקיז דם. בורסקי מעבד עורות. בלן מחמם מרחצאות".

הרב הביא ראיה נוספת נגד התופעה: "וכבר אמרו במסכת אבות דרבי נתן פרק כו "למה נאמר את הנפש אשר עשו בחרן? ללמדך שהיה אברהם אבינו עליו השלום מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. אשר עשה אין כתיב כאן אלא אשר עשו מלמד ששניהם שקולים בזכות"".

לדבריו: "וכתב רבנו יונה ז"ל בספר היראה ואסור לו להסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה לזון עיניו מן הערוה, וכל המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה אפילו קבל תורה כמשה רבינו מידו של הקדוש ברוך הוא לידו לא ינקה מדינה של גיהנם".

"מעתה אמור לי ידידי היקר" סיים הרב את תשובתו: "כיצד אפשר ואיך יתכן שבריות שבשם "רבנים" יקראו ישבו להרצאות באופן קבוע מול נשים שצנועות ובלתי צנועות ויספרו להם סיפורים ובדיחות, ואיך לא יגרמו חרון אף השם חלילה, אזור כגבר חלציך ועמוד והצל את בני משפחתך כי פשתה המספחת. והשם יתברך יגדור פרצותינו וישלח לנו משיחינו ברוק ויגאלינו"...

]]>