logo
גם אני נמנית עם כל אלה שעקדו את היקר להן וגם אני עקדתי את בעלי ז"ל שעלה למרומים והוא צעיר לימים. רציתי לשאול אותך אבא יצחק איך מרגיש מי שמסכים לוותר על החיים שלו למען קידוש ה'? רציתי לבקש ממך עצה איך להמשיך להנהיג את הבית שלי בלי אבא מנהיג לילדים? (יום הכיפורים)
logo