אאא

דף ל

1. קרב המתיר. 2. תמורת עולה ושלמים. 3. שתי מחשבות.

א.  על מנת שיחול פיגול צריך שיקרב המתיר כמצוותו, והיינו שיחשוב רק מחשבת חוץ לזמנו ולא יוסיף מחשבת פסול אחרת 1. עשה אחת מהעבודות או כולן במחשבת פיגול זהו קרב המתיר כמצוותו והוי פיגול. 2. עבודה אחת במחשבת פסול או שלא לשמה בחטאת ופסח ועבודה אחת בפיגול, זהו לא קרב המתיר כמצוותו והוי פסול. 3. לאכול כזית בחוץ וכזית למחר הוי פסול. 4. אם מחשבת פיגול קדמה למחשבת הפסול, לר"י הוי פיגול ולרבנן פסול. לאילפא הוי דווקא בשתי עבודות ולרבי יוחנן אף בעבודה אחת, ולאילפא קשיא מהו זה הכלל. 5. לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית כשר, דלא מצטרפין.

ב.   האומר על בהמת חולין שתהא תמורת עולה תמורת שלמים, לר"מ הוי תמורת עולה ולרבי יוסי אם נתכוון ששתיהם יחולו דבריו קיימין ואם נמלך הויא רק עולה. והמקרים 1. בתמורת עולה תמורת שלמים, לרב דימי פלוגתייהו האם אמרינן תפוס לשון ראשון ור"מ בשיטת ר"י דמשנתינו. ולרבב"ח תרוייהו כר"י דאמרינן תפוס לשון ראשון והמח' דלר"מ מזה שלא אמר שתהא תמורת עולה ושלמים ש"מ שחוזר בו, ולרבי יוסי כוונתו שכולה תהיה גם עולה וגם שלמים. 2. באמר תמורת עולה ושלמים הויא איבעיא בדעת ר"מ אי עולה קדמה ופשטה בכולה, ודעת רבב"ח דתרוייהו חיילי. 3. אמר לחצות לעולה ושלמים, לאביי ר"מ מודה ולרבא עדיין מחלוקת. ולרבא: ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף ואיירי שאמר סימן אחד פיגול ואחד בפסול, וכן שייכא במנחה בקומץ ולבונה, ובמנחת חוטא בפסיעות. 4. אמר שתחול עולה ואח"כ שלמים, לכו"ע רק העולה חיילא. 5. כשהתנה לא יחול זה אא"כ יחול האחר, חיילא.

ג.    המקרים בשתי מחשבות בעבודה אחת, לדעת רבי יהודה דאמר תפוס לשון ראשון 1. כזית כזית במחשבת פגול ופסול, הוו פרטא ונפגל. 2. כזית וכזית, בעיא דעולא דאיפשיטא דה"נ הוי פרטא כדלקמן. 3. כזית למחר בחוץ, לוי בעי מרבי ופשט דהוי עירוב מחשבות, ומזה שרבי ענה לו בניחותא הבין שכזית וכזית פרטא הוי.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  המקרים בדין קרב המתיר כמצוותו (5)

ב.   המח' בדין האומר תמורת עולה תמורת שלמים, והמקרים (5)

ג.    המקרים בשתי מחשבות בעבודה אחת לדעת ר"י (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com